A Swedish Dilemma: Culture and Rule of Law in Swedish Sickness Insurance

Bidragets översatta titel : Ett svenskt dilemma: Rättsstat, rättskultur och den svenska sjukförsäkringen

Matthias Abelin

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Sverige har både beskrivits som modernt, liberaldemoratiskt och djupt humanitärt; och som mer eller mindre förmodernt, halvauktoritärt och benäget att kränka svaga gruppers rättigheter. I den här avhandlingen undersöks detta svenska dilemma i en rättsantropologisk tradition, med studier av konfliktlösningspraktiker som ett sätt att förstå förhållandet mellan lag och kultur.

Detaljerade data från tjugo överklaganden av avslag på ansökningar om sjukpenning och sjukförsäkring mellan 2005-2008 och 2015-2018 kontextualiseras med 1900-tals historia, tidigare forskning, tillsynsrapporter, mediabevakning och intervjuer med jurister. Teorin består av Geertz kulturbegrepp, Charles Taylor om modernitet och förmodernitet, teori i tidigare forskning om det svenska dilemmat, och John Bornemans antropologiska rättsstatsbegrepp. Engelsk och amerikansk forskning om förvaltningsrätt och sjukförsäkring används för att utveckla en praktikbaserad teori om vad som menas med en modern rättsstat i relation till sjukförsäkring.

Studien identifierar återkommande kulturella föreställningar, värderingar, rättsuppfattningar och idéer om samhället. De är: statsintresset, korporatism, förlorad konsensus, en maktfullkomlig förvaltning, effektivitet och konfliktfylld paternalism. Den föreslår samtidigt att dessa aspekter av svensk förvaltningsrättskultur möjliggörs av svagt ansvarsutkrävande, svagt rättsmedvetande i media, förtroende för staten, och olika former av politiska och byråkratiska manipulationer, såsom utomrättslig normering, godtycke och myndigheter och domstolar som är lyhörda för den politiska viljan.

Den sammanfattande beskrivningen av svensk förvaltningsrättskultur på detta område är att den utgör en form av kvasilagstat. Det kan till och med vara så att grunden för det svenska sammhällskontraktet är något annat än rättsstatlighet. Statsintresset och konfliktfylld paternalism verkar vara viktigare än modern västerländsk rättsuppfattning. Orsaksförklaringar är svåra i samhällsvetenskap, men resultaten tyder ändå på att Sverige har haft ett svagt inflytande från västerländsk rättsuppfattning på grund av större kontinuitet med en Luthersk-Ortodox, preussisk maktstat, och andra förmoderna föreställningar om stat och rätt.
Bidragets översatta titel Ett svenskt dilemma: Rättsstat, rättskultur och den svenska sjukförsäkringen
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Sociologiska institutionen
Handledare
  • Johansson Dahre, Ulf, handledare
  • Wästerfors, David, Biträdande handledare
Sponsorer för avhandling
Tilldelningsdatum2019 maj 10
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7895018-8
StatusPublished - 2019 maj 10

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2019-05-10
Time: 13:00
Place: Eden auditorium, Paradisgatan 5H, Lund
External reviewer(s)
Name: Thedvall, Renita
Title: Docent
Affiliation: Stockholm University
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialantropologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Ett svenskt dilemma: Rättsstat, rättskultur och den svenska sjukförsäkringen”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här