A variational approach to the stability of periodic peakons

Jonatan Lenells

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The peakons are peaked traveling wave solutions of an integrable shallow water equation. We present a variational proof of their stability.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)151-163
TidskriftJournal of Nonlinear Mathematical Physics
Volym11
Nummer2
StatusPublished - 2004

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”A variational approach to the stability of periodic peakons”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här