Actio som förkroppsligad attityd: En burkesk och multimodal metod för analys av ickeverbal kommunikation

Marie Gelang, Waldemar Petermann, Majsan Sundell (illustratör)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Denna artikel presenterar en studie av attityder som visas i en medlings­situation i en svensk reality-teveserie om grannkonflikter. Syftet är att utveckla en teoretisk och metodologisk ram för retorisk analys av icke­verbala yttranden. I artikeln skisseras en teori baserad på retorikens actio och Kenneth Burkes syn på förkroppsligad attityd. Actio utforskas genom en multimodal analys, det vill säga genom hur olika mänskliga modaliteter – såsom gester, ansikts­uttryck, huvudrörelser, kroppshållning, röstnyanser etc. – samverkar och skapar mening åt den ickeverbala kommunika­tionen. Med hjälp av skillnader i actiokvaliteter identifierades två attityder vilka tydligt påverkade medlingen: nedlåtenhet och trots. Tillsammans ­bildar de en struktur som befäster konflikten. I artikeln dras slutsatsen att de teoretiska begreppen attityd och actio-kvaliteter tillsammans utgör en meningsfull modell för att analysera kroppsspråket i kommunikativa situationer och att tidiga iakttagelser av ickeverbala ­yttranden kan bidra till lyckad medling.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)7-26
TidskriftRhetorica Scandinavica
Utgåva75
StatusPublished - 2017

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kommunikationsvetenskap

Nyckelord

  • multimodal analys
  • medling
  • actio
  • attityd
  • Kenneth Burke

Citera det här