Added sugar intake and its forms and sources in relation to risk of non-alcoholic fatty liver disease: results from the TCLSIH cohort study

Shunming Zhang, Huiping Li, Ge Meng, Qing Zhang, Li Liu, Hongmei Wu, Yeqing Gu, Tingjing Zhang, Xuena Wang, Juanjuan Zhang, Jun Dong, Xiaoxi Zheng, Zhixia Cao, Xu Zhang, Xinrong Dong, Shaomei Sun, Xing Wang, Ming Zhou, Qiyu Jia, Kun SongChina Cohort Consortium, Yan Borné, Emily Sonestedt, Lu Qi, Kaijun Niu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Added sugar intake and its forms and sources in relation to risk of non-alcoholic fatty liver disease: results from the TCLSIH cohort study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap