Aktivitetsdiamanten: Modellering av en vidareutvecklad tillgänglighet

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

15 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Syftet med forskningen som presenteras i denna avhandling är att vidareutveckla tillgänglighetsområdet i riktning mot en större perspektivrikedom. Avhandlingen baseras på kulturhistorisk aktivitetsteori (CHAT). Den analyserar en systemisk helhet utifrån sådana mänskliga, artefaktuella och naturliga faktorer som påverkar en individs handlingsmöjligheter i konkreta situationer.
Avhandlingen har två huvudresultat:
En vidareutvecklad tillgänglighet innehållande:
* Epitillgänglighet, tillgänglighetens tidsanda, som innefattar hur erfarenheter av aktiviteter påverkar tillgänglighetsmöjligheter, lärande, förväntningar, attityder, tillit, krav och förnekanden hos individen och hennes mänskliga, artefaktuella och naturliga omvärld.
* Levd tillgänglighet, som innefattar individens förväntningar och hur hon i den aktuella situationen upplever möjligheterna att kunna göra det hon vill.
* Planerad tillgänglighet, som består av alla förutbestämda tillgänglighetsfaktorer utifrån planer, riktlinjer och principer.

Aktivitetsdiamanten, en modell för tillgänglighet: Aktivitetsdiamanten beskriver ett mänskligt aktivitetssystem där subjekt-objekt-kopplingen inte sker direkt utan via mänskliga, artefaktuella och naturliga inslag i miljön. Modellen bygger på samspelet mellan dessa fyra element (subjekt, objekt, omgivande natur/artefakter och människor) och är situerad i tid och rum. Olika aktörer med olika aktivitetssystem kan vara inblandade. Modellen kan också användas longitudinellt över tid.

Avhandlingen är baserad på en serie explorativa studier av unika individers aktivitetssystem där människor, artefakter och natur tillsammans påverkar tillgängligheten. Handlingen står i centrum, inte funktionsnedsättningarna och inte heller de diskriminerande faktorerna i samhället.

Avhandlingen består av en avhandlingskappa och följande fyra publikationer:
I. The Activity Diamond: a model for multifaceted accessibility. Status: Insänd till The Scandinavian Journal of Disability Research 2009-05-05.
II. An Activity Systemic Approach to Augmentative and Alternative Communication. Status: Insänd till AAC Journal 2009-07-24.
III. Towards the Era of Mixed Reality: Accessibility Meets Three Waves of HCI. Status: Long paper presenterat vid USAB 2009 (Usability & HCI Learning from the Extreme) 2009-11-10, http://usab.icchp.org/. Status: Insänd 2009-07-21, accepterad 2009-09-11.
IV. An activity theoretical approach to the International Classification of Functioning, Disability and Health. Status: Insänd till Disability and Rehabilitation 2009-10- 30.
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Certec - Rehabiliteringsteknik och Design
Handledare
  • Jönsson, Bodil, handledare
  • Björck Åkesson, Eva, Biträdande handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2009 dec. 4
UtgivningsortLund University
ISBN (tryckt)978-91-976894-9-6
StatusPublished - 2009 dec. 4

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan teknik

Nyckelord

  • Tillgänglighet
  • Funktionsnedsättning
  • Design
  • Delaktighet
  • Funktionshinder

Citera det här