Altered movement patterns and deviating muscular activity in individuals with anterior cruciate ligament injury

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Skador i knäleden är vanligt förekommande och främre korsbandsskada drabbar i Sverige årligen mer än 8 per 10 000 personer i åldern 10-64 år. Följderna av skadan kan bli bestående funktionsnedsättning med bl.a. instabilitet, plötsliga och smärtsamma knäledsvikningar och ökad risk för nya skador. Cirka hälften av patienterna utvecklar ledsvikt (artros) 10-15 år efter den ursprungliga skadan. Vid främre korsbandsskada minskar stabiliteten i knäleden eftersom det trasiga ligamentet inte längre stabiliserar leden, samtidigt som nervsystemets kontroll av benet via musklerna försämras. Dessa patienter kan även ha avvikande belastningsmönster såväl kring fot- och knäled som i bålen. Trots att dessa avvikande belastningsmönster har visats vara en faktor i skadeögonblicket och även misstänks ge allvarliga komplikationer på sikt förstår man fortfarande väldigt lite om hur dessa mönster uppkommer, vad som ligger bakom och hur de kan påverkas. Ytterligare forskning för att uppnå ökad kunskap om avvikande belastningsmönster är därför nödvändig.
Vid rehabilitering av patienter med främre korsbandsskada används ofta utvärderingsinstrument som mäter t.ex. muskelstyrka, knäledsstabilitet, hoppförmåga och självrapporterad funktion. Däremot görs idag sällan någon regelmässig utvärdering av hur rörelser och utförs, och hur dessa skiljer mellan frisk och skadad sida. Ett enkelt, billigt och lättillgängligt funktionstest med känslighet för att upptäcka avvikande belastningsmönster relaterade till nedsatt funktion har saknats.
Syftet med avhandlingen var därför att öka förståelsen för bakomliggande faktorer till avvikande belastningsmönster hos patienter med främre korsbandsskada i knäleden, med målet att förbättra rehabiliteringen för dessa patienter. För att möjliggöra undersökningarna utvecklades ett observationsinstrument avsett att upptäcka avvikande belastningsmönster som följd av brister i ledstabiliseringsförmågan. Testet kallas Test for Substitution Patterns (TSP; ung. test av avvikande belastningsmönster) och möjliggör för första gången standardiserad, kvantifierbar och tillförlitlig mätning av avvikande belastningsmönster i ben och bål hos patienter med främre korsbandsskada.
Totalt undersöktes 142 deltagare i fyra studier, varav 93 deltagare hade främre korsbandsskada och 49 var oskadade. Utvärdering av själva TSP gjordes genom att deltagarna utförde rörelserna i TSP medan deras rörelseutförande skattades av två undersökare som var blindade för om deltagarna var skadade eller inte. Detta gjordes vid två olika tillfällen. TSP utvärderades även genom att klargöra samband mellan TSP resultat och test av hoppförmåga, styrkemätning och svar på frågor om knäfunktion. För att studera möjliga bakomliggande orsaker till avvikande belastningsmönster undersöktes sambandet mellan dessa mönster och muskelaktivitet. Detta gjordes genom att 16 personer med främre korsbandsskada fick utföra rörelserna i TSP samt en tyngförflyttningsrörelse från tvåbensstående till enbensstående blundade medan muskelaktivitet med ytelektromyografi och knävinkel-rörelseutslag mättes synkroniserat med videofilmning.
Resultaten i avhandlingen visar att avvikande belastningsmönster förekommer oftare hos personer med främre korbandsskada och att den nya testmetoden, TSP, pålitligt kan mäta aspekter av funktion som inte kommer fram vid mätning med andra regelmässigt använda testmetoder. Dessutom pekar resultaten på att nervsystemets styrning av musklerna efter skadan inte till fullo klarar av att kompensera för den instabilitet som avsaknaden av ett fungerande främre korsband utgör och detta bör undersökas ytterligare. Vidare rekommenderas att avvikande belastningsmönster uppmärksammas under rehabiliteringen för att dessa personer inte ska riskera att få kvarstående avvikande mönster, något som i förlängningen kan ge ytterligare besvär.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering
Handledare
  • Garwicz, Martin, handledare
  • Gummesson, Christina, handledare
Tilldelningsdatum2015 mars 27
Förlag
ISBN (tryckt)9789176191026
StatusPublished - 2015

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2015-03-27
Time: 09:15
Place: Belfragesalen, D15, BMC, Klinikgatan 32, Lund

External reviewer(s)

Name: Häger, Charlotte
Title: professor
Affiliation: Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet, Umeå, Sweden

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sjukgymnastik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Altered movement patterns and deviating muscular activity in individuals with anterior cruciate ligament injury”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här