Arbetsterapeut och fysioterapeut på akutmottagningen. Bättre patientflöde, tryggare personal och tryggare hemgång. Beskrivning av ett nytt arbetssätt på Skånes universitetssjukhus och av personalens erfarenheter och upplevelser.

Birgitta Wästberg, Maja Cronert, Karin Strand, Sofia Hagel

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

Syftet med föreliggande rapport var att beskriva arbetsterapeuts och fysioterapeuts arbete på
akutmottagningen, att undersöka hur det nya arbetssättet upplevdes av läkare och sjuksköterskor,
samt av tjänstgörande arbetsterapeut och fysioterapeut.
Metod: Den på akutmottagningen tjänstgörande arbetsterapeuten och fysioterapeuten antecknade
patienternas ålder, kön och inkomstorsak, samt utförda åtgärder för de 300 första patienterna.
Beskrivande statistik användes som analysmetod. Sex läkare och två sjuksköterskor på akutmottagningen intervjuades under sommaren 2018 om hur de upplevde arbetssättet. Vidare
intervjuades tjänstgörande arbetsterapeut och fysioterapeut på akutmottagningen om sina
upplevelser av arbetssättet. Kvalitativa intervjuer med frågeområden tillämpades. Intervjuerna
analyserades med innehållsanalys. Chefsarbetsterapeut och chefsfysioterapeut vid Sus, som båda
har forskarbakgrund, genomförde intervjuerna och analyserade dessa.
Resultat: De första 300 patienter arbetsterapeut och fysioterapeut bedömde och/eller utförde någon
åtgärd för, var 20 - 105 år (medianålder 82 år), drygt hälften var män och den vanligaste inkomstorsaken var att de fallit. Anamnestagning och bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga var de
vanligast genomförda åtgärderna. Vid behov togs kontakter med kommun och närstående, råd och
information gavs muntligt och skriftligt och vid några tillfällen fick patienten låna enklare hjälpmedel.
De intervjuade läkarna och sjuksköterskorna upplevde att arbetssättet bidrog till ett bättre patientflöde
på akutmottagningen, tryggare personal och tryggare hemgång för patienterna. Målgrupp för
arbetsterapeutens och fysioterapeutens arbete var framförallt multisjuka och sköra patienter utan
tydliga behov av inneliggande sjukhusvård. Framgångsfaktorer visade sig vara att arbetsterapeut och
fysioterapeut var kompetenta och tydliga i sina bedömningar och åtgärder, att de var flexibla och
kunde anpassa sig till aktuella förutsättningar på akutmottagningen. Arbetsterapeut och fysioterapeut
beskrev att de upplevde sin respektive profession som viktig i arbetet. I intervjun med dem framkom
också vikten av en fungerande kommunikation på akutmottagningen, utmaningar i att arbeta på en
akutmottagning samt i kommunikation och ansvarsfördelning mellan sjukhus och kommun.
Rapporten påvisar att det nya arbetssättet på akutmottagningen gynnar såväl patienter som
sjukvård. Arbetssättet har implementerats och arbetstiderna för arbetsterapeut och fysioterapeut
vid akutmottagningen i Lund har utökats.
Originalspråksvenska
FörlagSkånes universitetssjukhus
Antal sidor31
StatusPublished - 2020
Externt publiceradJa

Citera det här