Automatic memory management for flexible real-time systems

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
I flexibla realtidssystem leder begränsningarna i processorkraft och minne till resurshanteringsproblem som måste hanteras väl för att både maximera systemets prestanda och undvika överlast. Problemet att tilldela processortid -- schemaläggning -- är väl undersökt och dynamisk schemaläggning är allmänt accepterad i industrin. För att göra säkra högnivåspråk, som Java, praktiskt användbara i realtidssystem måste minneshantering studeras, och då speciellt beroendena mellan minnesanvändning och processorutnyttjande.

Det traditionella angreppssättet vid schemaläggning av inkrementell GC (eng: Garbage Collection, "skräpsamling") är att göra GC-arbete i proportion till den mängd minne som allokerats. Detta har nackdelar, till exempel ojämnt processorutnyttjande. För att lösa dessa problem föreslås en ny metod, tids-triggad GC-schemaläggning. Det visas att denna ger realtidsprestanda som är lika bra eller bättre än med allokerings-triggad GC. Det visas även att om deadline-baserad schemaläggning används blir schemaläggningen av GC-arbete, och därmed realtidsprestanda, oberoende av komplexa och felbenägna metriker för GC-arbete.

Tids-triggad GC tillåter även att GC-schemaläggning betraktas på en högre nivå, eftersom hela cykler snarare än enskilda inkrement schemaläggs. Då schemaläggningsparametrarna är explicit uttryckta i modellen är den även lämplig för automatisk inställning av parametrar och passar väl in i ett system med återkopplad schemaläggning (eng: feedback scheduling).

En ny ansats, med prioriteter för minnesallokeringar, presenteras och det visas hur denna kan förbättra robustheten i realtidstillämpningar. Den föreslagna mekanismen kan även användas för att förbättra prestanda i system med automatisk minneshantering genom att begränsa mängden GC-arbete.

Sammantaget möjliggör dessa tekniker flexibel och robust automatisk minneshantering för realtidssystem. Adaptiva tekniker presenteras, med målet att ersätta eller komplettera statisk analys med automatisk inställning under körning. De presenterade ideerna har framgångsrikt implementerats i en experimentell miljö för realtids-Java, och stöder tesen att detta arbete är ett steg mot "write once -- run anywhere" med hård realtidsprestanda.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för datavetenskap
Handledare
  • Nilsson, Klas, handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2006 maj 24
Förlag
ISBN (tryckt)91-628-6829-2
StatusPublished - 2006

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2006-05-24
Time: 10:15
Place: Room E:1406, E-building, Ole Römers väg 3, Faculty of Engineering, Lund University

External reviewer(s)

Name: Jul, Eric
Title: Professor
Affiliation: Department of Computer Science, University of Copenhagen

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Datavetenskap (datalogi)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Automatic memory management for flexible real-time systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här