Beyond the Catchwords: Adjustment and Community Response to Participatory Development in Post-Suharto Indonesia

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Folkligt deltagande är något av en paroll i dagens utvecklingstänkande. När människor deltar i beslutsfattande och samhällsplanering på lokal nivå blir resultatet bättre och mer anpassat till lokala behov, särskilt i jämförelse med expertorienterade och centraliserade utvecklingsstrategier. Samtidigt kräver detta att folk i allmänhet vill delta och de har ett intresse av att dra nytta av deltagandets potential. Så är inte alltid fallet. Förmågan och viljan till att delta har visat sig vara mindre förutsägbar än väntat. Konceptet har därför kritiserats för att vara ett utilitaristiskt påfund som tar för givet att alla människor vill maximera de politiska och ekonomiska fördelarna.

Denna studie belyser hur folkligt deltagande fungerar i praktiken. Genom fältstudier i distriktet Bantul i Indonesien visar den hur bönder och bybor reagerar när de uppmanas att delta i lokal samhällsplanering och i skötseln av irrigationskanaler. Härigenom ges en bättre förståelse av deltagandets empiriska konsekvenser och i vilken utsträckning människor drar nytta av fördelarna.

Studien visar att deltagandet i Bantul har medfört en rad förbättringar och att folk i allmänhet utnyttjat möjligheterna. Resultatet kan förklaras på olika sätt. En viktig faktor är förekomsten av lokala institutioner som bidrar till att beslut kan fattas i konsensus utan interna motsättningar. Andra faktorer är de ekologiska betingelserna i bevattningsjordbruket och den politiska organisationen av deltagandet. Viljan till att delta kan också förklaras av den auktoritära politiska traditionen i Indonesien vilken sedan länge tvingat folk att understödja lokala utvecklingsprojekt.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Sociologi
Handledare
  • Djurfeldt, Göran, handledare
  • Sjöberg, Katarina, handledare
Tilldelningsdatum2008 maj 16
Förlag
StatusPublished - 2008

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2008-05-16
Time: 09:15
Place: Kulturens auditorium
External reviewer(s)
Name: Peter, Taylor
Title: Doctor
Affiliation: Institute of Development Studies, University of Sussex
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Nyckelord

  • sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Beyond the Catchwords: Adjustment and Community Response to Participatory Development in Post-Suharto Indonesia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här