Bridging the Gaps: Realising Human Diversity in the Built Environment through Universal Design

Bidragets översatta titel : Överbrygga klyftorna: Att förverkliga mänsklig mångfald i den byggda miljön genom universell utformning

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

233 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Denna avhandling undersöker hur mer jämlika och inkluderande livsmiljöer kan uppnås genom att använda Universal Utformning (UU) för att införliva mänsklig mångfald i alla stadier av planering och byggande. Det pågående utanförskapet av personer med funktionsnedsättning från den byggda miljön beror inte på bristande kunskap om hur man kan åtgärda befintliga hinder eller om hur man undviker att skapa nya. Andra skäl måste hittas.
Syftet med uppsatsen är att ge ny kunskap och lösningar kring hur UU kan implementeras i stadsutveckling och byggd miljö, vilket innefattar hela processen från vision till resultat. Avhandlingen bygger på tre studier som resulterade i fem uppsatser.
Det teoretiska ramverket berör förutsättningar som påverkar dagens plan- och byggprocesser: styrformer, synen på användarna av den byggda miljön och hur de kategoriseras, val och prioriteringar i planprocessen samt teorier om UU.
Triangulering användes i studierna som en forskningsstrategi, för att testa validiteten och öka tillförlitligheten av resultaten. Studierna inkluderade en dokumentstudie, en flerfallstudie, semi-strukturerade intervjuer, workshops och samtalspromenader i tre städer.
Fynden visar på många faktorer som påverkar förutsättningarna för om mänsklig mångfald ingår eller inte i stadsutvecklingsprocesser. Detta berör normer och kategoriseringar av användarna, aktuella stadsbyggnadstrender och planeringspraxis. Exempel visar hur Universell Utformning kan implementeras i hela processen – från idé till färdig konstruktion. Resultaten visar att det behövs flera förändringar. Alla studier visar på vikten av att arbeta för viktiga samhällsmål genom plan- och byggprocesser. Det tyder på att offentliga aktörer måste ta ett större ansvar för att leda planprocesser och följa upp resultaten.
Kommunerna ligger i framkant när det gäller att försvara sociala mål och operationalisera konventioner som Sverige som nation åtagit sig att följa, ett exempel är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Att ha tillträde till och använda den byggda miljön är en grundläggande mänsklig rättighet.
Bidragets översatta titel Överbrygga klyftorna: Att förverkliga mänsklig mångfald i den byggda miljön genom universell utformning
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Handledare
  • Hedvall, Per-Olof, handledare
Tilldelningsdatum2023 okt. 20
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8039-773-5
ISBN (elektroniskt)978-91-8039-774-2
StatusPublished - 2023 sep. 26

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2023-10-20
Time: 09:00
Place: Lecture Hall Stora hörsalen, IKDC, Sölvegatan 26, Faculty of Engineering LTH, Lund University, Lund. The dissertation will be live streamed, but part of the premises is to be excluded from the live stream.
External reviewer(s)
Name: Steinfeld, Edward
Title: Prof.
Affiliation: University of Buffalo, USA.
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkitekturteknik

Fria nyckelord

  • Universell utformning
  • Tillgänglighet
  • Byggd miljö
  • Stadsplanering
  • Funktionshinder
  • Mänskliga Rättigheter

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Överbrygga klyftorna: Att förverkliga mänsklig mångfald i den byggda miljön genom universell utformning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här