Cardiovascular disease and adrenergic dysfunction in mild primary hyperparathyroidism

Mats Birgander

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Primär hyperparathyroidism (PHPT) är en sjukdom som beror på abnormt ökad produktion av parathormon (PTH) i en eller flera av de vanligen fyra bisköldkörtlarna. PTH har som uppgift är att reglera nivån av kalcium i blodet (i dagligt tal ofta kallad ”blodkalken”) inom snäva gränser. Den förhöjda halten av PTH och den åtföljande stegringen av kalciumnivån i blodet vid PHPT påverkar många av kroppens organ, vilket innebär att det är en sjukdom som kan yttra sig på många olika sätt. Man vet sedan tidigare att hjärta och blodkärl hör till de organsystem som kan påverkas. De bakomliggande mekanismerna är emellertid fortfarande till stor del okända och det är oklart vad dessa hjärtkärlförändringar har för betydelse när det gäller de många patienter som får diagnosen PHPT via blodprov men ännu inte har några tydliga symptom på sjukdomen. Syftet med detta avhandlingsprojekt var därför att skaffa ny kunskap om hjärtkärlsjukdom vid PHPT.
I projektet ingår fem delarbeten, som grundar sig på undersökning av 49 patienter med lindrig form av PHPT och en kontrollgrupp bestående av 48 friska försökspersoner som var jämförbara med patienterna vad gäller kön och ålder. Undersökningsmetoderna omfattade ultraljud, bandspelar-EKG och dygnsmätning av blodtryck med bärbar utrustning samt blodprover för analys av bland annat stresshormoner som ett mått på kroppens förmåga att reagera vid ansträngning i form av ett standardiserat arbetsprov.
Resultaten visar en tidigare okänd nedsättning av förmågan att vid ansträngning mobilisera stresshormoner vid PHPT. Denna reaktionsförmåga var fortfarande inte återställd 6 månader efter operation med normalisering av PTH och kalcium i blodet. Däremot förelåg vid samma tid efter operation en tydlig förbättring av den dygnsvariation i hjärtrytmen som hör till normal hjärtfunktion. Den genomsnittliga och maximala pulsen visade också en tydlig sänkning som var korrelerad till sänkningen av PTH i blodet efter operation. Andra har på basen av djurförsök i laboratorier hävdat att PTH påverkar hjärtats pulsreglerande retledningssystem, men detta är första gången som stöd för en sådan mekanism har påvisats vid undersökning av patienter med PHPT. Vad gäller påverkan av blodtrycket vid PHPT har projektet resulterat i upptäckt av ett tidigare okänt reaktionsmönster. De patienter som behandlades för högt blodtryck vid tiden för operation på grund av PHPT hade högre blodtryck 6 månader senare trots normalisering av PTH och kalcium i blodet, medan blodtrycket istället var lägre eller oförändrat hos patienter med normalt blodtryck före operationen.
Praktiskt viktigt är att det i detta avhandlingsarbete framkommit data som visar att även lindrig PHPT med ringa förhöjning av kalcium i blodet och vaga eller inga symptom är förknippad med förändringar som i andra sammanhang kunnat kopplas till ökad sjuklighet och för tidig död i hjärtkärlsjukdom.
I internationellt perspektiv pågår en debatt om lämplig behandling av patienter med lindrig (s.k. asymptomatisk) PHPT. Somliga auktoriteter menar att man utan risk kan avstå från operation och nöja sig med bara kontroller. Ny kunskap från detta forskningsprojekt ger istället stöd åt dem som hävdar motsatsen, nämligen att operation är att rekommendera vid diagnosen PHPT oavsett graden av kalciumstegring i blodet.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Internmedicin - epidemiologi
Handledare
  • Rydberg, Erik, handledare
  • Bondeson, Anne-Greth, handledare
Tilldelningsdatum2011 sep. 23
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-86871-32-1
StatusPublished - 2011

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2011-09-23
Time: 09:00
Place: Medicinaulan, ingång 35, plan 2, Skånes Universitetssjukhus Malmö, S.Förstadsgatan 101, Malmö

External reviewer(s)

Name: Östergren, Jan
Title: Associate Professor
Affiliation: Dept. of Medicine, Karolinska Univerity Hospital, Solna, Stockholm

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan klinisk medicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Cardiovascular disease and adrenergic dysfunction in mild primary hyperparathyroidism”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här