Cartilage Oligomeric Matrix Protein Inhibits Vascular Smooth Muscle Calcification by Interacting With Bone Morphogenetic Protein-2.

Yaoyao Du, Yue Wang, Li Wang, Bo Liu, Qingyun Tian, Chuan-Ju Liu, Tao Zhang, Qingbo Xu, Yi Zhu, Åke Oldberg, Yongfen Qi, Chaochu Tang, Wei Kong, Xiangdong Wang

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cartilage Oligomeric Matrix Protein Inhibits Vascular Smooth Muscle Calcification by Interacting With Bone Morphogenetic Protein-2.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap