Compaction- and strength properties of stabilised and unstabilised fine-grained tills

Per Lindh

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Finkorniga moräner betraktas ofta som problemjordar inom anläggningsbranschen beroende på jordarnas känslighet för förändringar i vatteninnehåll och för deras tjälegenskaper. I dagsläget används endast en begränsad mängd finkorniga moräner i anläggningsbyggande. Huvudmålet med denna avhandling har varit att öka kunskapen om dessa jordars egenskaper och att finna/utveckla möjligheter att behandla dessa så att de kan få ökad användning i anläggningsbyggandet.

För att uppnå en ökad användning av finkorniga moräner gäller det att de behandlas på ett korrekt sätt eller att deras egenskaper förändras så att de uppfyller satta kriterier. Denna avhandling är fokuserad på jordarnas packnings- och hållfasthetsegenskaper både med och utan bindemedel.

Resultaten i denna avhandling är till största delen baserade på laboratorieförsök. Laboratorieförsöken har omfattat 13 olika jordar varav huvuddelen är lermoräner men också jordar som leriga sandmoräner har studerats. Fältförsök har utförts på två platser.

Packning är mycket viktig för att uppnå en bra grundläggning av vägar, järnvägar och övriga konstruktioner. För att uppnå ett bra resultat måste vattenkvoten i jorden vara inom ett visst spann. Packning av en finkornig morän med låg vattenkvot handlar om att övervinna dess kohesion. Jordens skenbara kohesion är summan av porundertryck och äkta kohesion. Ökningen av jordens densitet vid packning är relaterad till använd packningsenergi och jordens vattenkvot.

Denna avhandling visar att finkorniga moräner kan användas som kvalificerat fyllningsmaterial och att MCA har visat sig vara ett mycket effektivt och exakt redskap för att prediktera finkorniga jordars egenskaper. Vidare visas att med hjälp av MCV är det möjlig att prediktera en jords packnings- och hållfasthetsegenskaper även för en modifierad jord.

Relationen mellan odränerad skjuvhållfasthet, c u , och MCV(Moisture Condition Value) kan uttryckas enligt ekvation cu =14,1*e^(0,22*MCV) där cu är uttryckt i kPa.

En finkornig morän kan läggas upp för avvattning genom luftning men en mycket snabbare och mer precis behandling är modifiering som dessutom är mindre väderberoende. Försöken visar att finkorniga svenska moräner kan behandlas med både enkla och blandade bindemedel. Kalk är det dominerande bindemedlet men cement kan i vissa sammanhang vara att föredra eftersom cement reagerar även vid låga temperaturer.

Blandade bindemedel har visat sig väl så bra som enkla bindemedel och kan i många fall ge bättre resultat. Blandade bindemedel har oftast längre bearbetbar tid och är därför att föredra.

Vid utvärdering av blandade bindemedels effekt bör responsytemodellen användas. Detta är en statistisk utvärderingsmetod som kan visa på om där föreligger samspelseffekter mellan olika bindemedel. Beroende på vilka parametrar som skall utvärderas kan olika responsytemodeller användas
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Byggnadsmekanik
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2004 juni 3
Förlag
ISBN (tryckt)91-973723-5-8
StatusPublished - 2004

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2004-06-03
Time: 10:15
Place: V-building, room V:A, John Ericssons väg 1, Lund Institute of Technology.

External reviewer(s)

Name: Rogers, Christopher
Title: [unknown]
Affiliation: Professor, University of Birmingham, UK

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Maskinteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Compaction- and strength properties of stabilised and unstabilised fine-grained tills”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här