Consumption of ultraprocessed food and development of chronic kidney disease: the Tianjin Chronic Low-Grade Systemic Inflammation and Health and UK Biobank Cohort Studies

Yeqing Gu, Huiping Li, Hao Ma, Shunming Zhang, Ge Meng, Qing Zhang, Li Liu, Hongmei Wu, Tingjing Zhang, Xuena Wang, Juanjuan Zhang, Shaomei Sun, Xing Wang, Ming Zhou, Qiyu Jia, Kun Song, Qiang Liu, Tao Huang, Yan Borné, Yaogang WangLu Qi, Kaijun Niu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Consumption of ultraprocessed food and development of chronic kidney disease: the Tianjin Chronic Low-Grade Systemic Inflammation and Health and UK Biobank Cohort Studies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap