Coordinated Voltage Control in Electric Power Systems

Mats Larsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Det elektriska kraftsystemets uppgift är att ge konsumenter en säker och stabil energitillgång till lägsta möjliga kostnad. Sett ur ett ingenjörsperspektiv tillkommer några extra krav såsom att variationerna i spänning och frekvens skall vara acceptabla, samt att enstaka komponenters kapacitetsgränser ej överskrids. Om dessa krav ej uppfylls kan detta leda till leveransavbrott och/eller skador på dyr produktions- och överföringsutrustning. Runt om i världen ökar energiförbrukningen samtidigt som utbyggnadstakten av näten har bromsats, framför allt av miljöskäl men även av politiska och ekonomiska skäl. Detta innebär att näten i framtiden kommer att arbeta närmare sina stabilitetgränser. Exempelvis leder avvecklingen av Barsebäcks kärnkraftverk till ökad belastning på ledningarna från norra till södra Sverige. Ny dator- och kommunikationsteknik ger samtidigt möjligher till bättre styrning och övervakning av näten, och dessa möjligheter kan förhoppningsvis användas till att bevara eller till och med öka leveranssäkerheten, även under hårdare belastning.

Syftet med mitt forskningsprojekt är att hitta regleralgoritmer som kan användas för att förhindra eller lindra s.k. spänningsinstabilitet, dvs. att spänningen faller okontrollerat i hela eller delar av nätet. Detta fenomen kan uppträda i hårt lastade nät efter störningar på en eller flera komponenter. Spänningsinstabilitet är det fenomen som orsakade den s.k. storstörningen 1983 då hela södra Sverige blev strömlöst under flera timmar. Risken för spänningsinstabilitet har sedan dess ansetts som en begränsande faktor som bestämmer överföringsgränserna mellan nord- och sydsverige. Det mest effektiva motmedlet är att koppla bort konsumenter, och därigenom minska belastningen på nätet, men dessa ingrepp vill man förstås minimera. Dessa åtgärder måste i så fall ske snabbt-inom ett par minuter efter en störning-varför ett automatiserat skyddssystem är att föredra. Ett sådant system skall automatiskt detektera begynnande spänningsinstabilitet och räkna ut hur mycket och vilken last som måste kopplas bort för att stabilisera systemet.

Jag utnyttjar tekniker tagna från reglertekniken i form av modellprediktiv reglering och sökalgoritmer tagna från forskningen på artificiell intelligens. Forskning på modellprediktiv reglering har pågått sedan sextiotalet och har sina flesta tillämpningar inom processtyrning, framförallt inom oljeindustrin. Dess främsta fördel är att man kan specificera bivillkor som sedan automatiskt kommer att hanteras av regulatorn. Exempelvis kan maximal belastning på nyckelkomponenter specificeras, och regulatorn kommer sedan att automatiskt styra bort last från överlastade komponenter. Sökalgoritmer är en av de mest använda formerna av artificiell intelligens, speciellt som beslutsmetod i datorer for strategispel såsom schack och Othello. Datorspelare baserade på sådana sökalgoritmer spelar nu bättre än mänskliga spelare i några enklare spel såsom Othello, och moderna schackdatorer spelar bättre än de allra flesta mänskliga spelare. Exempelvis blev 1997 schackdatorn Deep Blue den första datorspelaren att vinna en tävlingsmatch mot en regerande världsmästare.

I mitt projekt undersöker jag om sådana beslutsmetoder tagna från schackdatorer i kombination med metoder för modellprediktiv reglering kan användas för att bestämma styringrepp i kraftnät.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Industriell elektroteknik och automation
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2001 jan. 19
Förlag
ISBN (tryckt)91-88934-17-9
StatusPublished - 2001

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2001-01-19
Time: 13:15
Place: room E:1406, E-building, LTH

External reviewer(s)

Name: Van Cutsem, Thierry
Title: Dr
Affiliation: University of Liege, Belgium

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan elektroteknik och elektronik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Coordinated Voltage Control in Electric Power Systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här