Decentring Criminal Law: Understandings of Justice by Victim-Survivors of Sexual Violence and their Implications for Different Justice Strategies

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

690 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Denna sammanläggningsavhandling bygger på den kritiska teorins ambition att som en motbild till rådande läge skapa en bild av hur ett frigörande och i politiskt avseende realistiskt alternativ skulle kunna se ut, ett alternativ som innebär att personer som har utsatts för sexuellt våld får ett erkännande och kan delta i samhällslivet på lika villkor som andra. Mer specifikt är syftet att förstå hur offer-överlevare (engelska: victim-survivors) av sexuellt våld på Island uppfattar, upplever och tolkar begreppet rättvisa, och hur denna förståelse kan användas i nordisk rättssociologisk kontext för att utvidga och utveckla strategier som skulle kunna tillgodose offer-överlevares behov av rättvisa inom och utanför det straffrättsliga systemet. Avhandlingen bidrar till en bred överlevar-centrerad agenda för rättvisa, som innebär att straffrätten mister sin centrala plats i föreställningar om hur rättvisa kan skipas.

I artikel I analyseras hur ”problemet” med offrens rättsliga ställning och rättigheter behandlas i danska och norska policydokument på rättsområdet samt vilka antaganden som ligger till grund för argument för och emot att stärka offrens rättigheter. Artikel II tar upp offer-överlevares upplevelse av rättsprocessen på Island. Artikel III innehåller en analys av offer-överlevares erfarenheter av olika icke-traditionella, formella och informella, rättsmekanismer och typer av praxis på Island. I artikel IV undersöks offer-överlevares syn på civilrättsliga skadeståndsprocesser och ekonomisk ersättning på Island.

I nordiskt rättspolitiskt sammanhang visar studien att offrens ställning och rättigheter är föremål för olika tolkningar av rättsprinciper inom straffrättsprocessen, vilket väcker frågan om hur rättvisa enligt rättsreglernas procedurer förhåller sig till principerna om social rättvisa. I linje med principerna för social rättvisa uppfattas det av överlevarna som en brist på rättvisa att tillskrivas rättslig ställning som vittne vid en rättegång, eftersom det innebär begränsade processuella rättigheter. Rättvisa är ett mångfasetterat begrepp. Studien visar hur upplevelsen av rättvisa kan förknippas med begrepp som utrymme (engelska: space) och förmåga att utöva sina friheter. När det gäller skadeståndsrätt konstateras det i studien att civilrättsliga förfaranden kan medföra en risk för att offret skuldbeläggs i både socialt och rättsligt hänseende, liksom att ekonomisk ersättning inte uppfattas som rättvisa av överlevarna själva. I avhandlingen framhålls att det krävs insatser från statens sida för att motverka sociala normer som undergräver överlevarnas tillgång till rättvisa. Överlevarnas behov av rättvisa skulle kunna tillgodoses bättre genom en ordning som innebär ett vidgat ansvarsutkrävande av gärningspersoner. Slutligen tar avhandlingen upp möjliga implikationer av en utveckling av flera olika formella och informella processer och praktiker för rättvisa för offer-överlevare, samt dess revolutionerande potential.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Rättssociologiska institutionen
Handledare
  • Banakar, Reza, handledare
  • Dahlstrand, Karl, Biträdande handledare
  • Schoultz, Isabel, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2020 apr. 24
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7895-434-6
ISBN (elektroniskt)978-91-7895-435-3
StatusPublished - 2020 mars 31

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2020-04-24
Time: 14:15
Place: Pufendorfsalen, Lilla Gråbrödersgatan 3C, Lund
External reviewer(s)
Name: McGlynn, Clare
Title: Professor
Affiliation: Durham University, Law School
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan samhällsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Decentring Criminal Law: Understandings of Justice by Victim-Survivors of Sexual Violence and their Implications for Different Justice Strategies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här