Dementia management in European primary care

Bidragets översatta titel : Demenshantering i europeisk primärvård

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

356 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Det beräknas att cirka 50 miljoner människor världen över har en demenssjukdom mot förväntade 152 miljoner år 2050 och enligt WHO är demenssjukdomar en prioriterad hälsopolitisk fråga.
Primärvårdsläkares roll i upptäckt och behandling av tidig demens är troligen hälsoekonomiskt fördelaktig men primärvårdens handläggning av patienter med förmodad demens varierar stort. Syftet med denna avhandling var att undersöka hur demenssjukdomar hanteras och kan identifieras i europeisk primärvård.
Artikel I baseras på en enkätundersökning till 445 strategiskt utvalda primärvårdsläkare i 25 europeiska länder.
Artikel II är en transkulturell anpassning till italienska av ett i Sverige utvecklat screeninginstrument för kognitiv snabbhet – A Quick Test of cognitive speed (AQT) - där 128 italienska primärvårdspatienter i olika åldrar genomförde AQT och Mini Mental Test (MMT).
Artikel III är en induktiv explorativ analys inspirerad av grundad teori baserad på samma enkätundersökning som i artikel I men med tillägg av minst en fallhistoria om demens från 106 primärvårdsläkare i 23 länder.
Artikel IV är en analys av 466 patienter remitterade till minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus och Ängelholms sjukhus med milda kognitiva symptom. Syftet var att undersöka om dagens primärvårdstester kan identifiera lindrig kognitiv svikt (mild cognitive impairment på engelska) [MCI]).

I artikel I visades att i vissa länder fick primärvårdsläkare diagnosticera demens och starta specifik läkemedelsbehandling ersatt av sjukförsäkringen. I flertalet länder hade endast neurologer, geriatriker och psykiatriker officiell rätt att diagnostisera och behandla demens. Regler, riktlinjer och attityder till demensdiagnostik, handläggning och behandling varierade stort bland de 25 länderna. Det fanns en stark koppling mellan primärvårdsläkares tillåtelse att förskriva specifik läkemedelsbehandling och aktivitetsgraden av demensdiagnostik i primärvård (Oddskvot 3,4; 95 % konfidensintervall 2,3-5,2) så att demensdiagnostik bedrevs i större omfattning då primärvårdsläkare hade rätt att skriva ut demensläkemedel.
I artikel II fastställdes italienska referenstider för AQT på samma sätt som gjorts för andra språk så att AQT- kan användas för personer med italienska som modersmål.
I artikel III analyserades 155 fallberättelser om demens (81 kvinnor, 74 män, medianålder 80 år) från 106 primärvårdsläkare i 23 länder och fyra regioner: Nordeuropa, Centraleuropa, Östeuropa och Medelhavsområdet. Acetylkolinesterashämmare och memantin förskrevs i 89 av 155 fall (57 %), varav 60 % av fallen i överensstämmelse med riktlinjer vilket innebar en indikationsglidning då läkemedel användes utanför riktlinjerna i 40% av fallen . Att försöka avlasta kognitiva symptom, särskilt med läkemedel, var ett kärnmönster för hur demenssjukdomar hanterades av många läkare både i primärvård och sekundärvård.
Resultat från artikel IV visade att inget enskilt test eller kombination av testerna Mini-Mental Test (MMT), klocktest och AQT hade tillräcklig känslighet och träffsäkerhet för diagnos av MCI hos patienter som sökte sjukvård för lindriga kognitiva symtom.
Bidragets översatta titel Demenshantering i europeisk primärvård
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Handledare
  • Thulesius, Hans, handledare
  • Midlöv, Patrik, Biträdande handledare
  • Palmqvist, Sebastian, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2019 juni 13
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-790-5
StatusPublished - 2019

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2019-06-13
Time: 13:00
Place: Agardhsalen, Medicinskt forskningscentrum, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus i Malmö
External reviewer(s)
Name: Iliffe, Steven
Title: professor
Affiliation: University College London

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi
  • Geriatrik

Fria nyckelord

  • Demens
  • lindrig kognitiv svikt
  • grundad teori

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Demenshantering i europeisk primärvård”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här