Determination and control of some pollutants in indoor environments

Pawel Markowicz

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

468 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Det är känt att kvalitén på inomhusluften har en avgörande betydelse för folkhälsan bla avseende astma, eksem samt luftvägsinfektioner. Detta är ett för samhället mycket kostsamt problem.

I avhandlingen har studerats vissa luftföroreningar inomhus som kan bli följden av att en byggnad drabbats av fuktskada. När fukt påverkar byggnadsmaterial frigörs och bildas en rad organiska ämnen, såsom olika reaktions- och nedbrytningsprodukter, mögelämnen mm, som sprids i luften inomhus. I avhandlingen visas att resultaten från luftmätningar inomhus avseende vissa sådana ämnen starkt påverkas av den relativa fuktigheten vilket är ett fynd av stor betydelse då sådana mätningar ofta används för bedömning av luftkvalitén och får styra efterföljande åtgärder. En ny metod och ett nytt material, den så-kallade cTrap-duken, utvecklades och tillämpades för att reducera luftkoncentrationerna av ämnen som sprids från ytor inomhus (golv, väggar och tak), framför allt vid fuktskada, och som därför kan komma att spela en stor roll i strävan efter en förbättrad folkhälsa. cTrap-duken visade sig kunna reducera luftkoncentrationerna av sådana föroreningar med upp till 100%.

cTrap-duken visade sig också vara effektiv för att stoppa partiklar och organiska ämnen i tobaksrök. I avhandlingen har särskilt studerats rök från vattenpipa eftersom denna typ av tobaksrökning blir alltmer populär. Studierna visade att vattnet i vattenpipan kunde minska koncentrationerna i röken av vissa mikrobiella ämnen men att avsevärda koncentrationer av sådana ämnen samt av vissa polyaromatiska kolväten ändå kvarstår i röken.

De resultat som vunnits av detta avhandlingsarbete kan komma att förbättra möjligheterna att snabbt och enkelt återställa en god luftkvalité inomhus efter att en byggnad drabbats av fuktskada.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Avdelningen för medicinsk mikrobiologi
Handledare
  • Larsson, Lennart, handledare
  • Truedsson, Lennart, handledare
Tilldelningsdatum2014 nov. 28
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-058-6
StatusPublished - 2014

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2014-11-28
Time: 09:00
Place: Rune Grubb Lecture Hall Sölvegatan 23

External reviewer(s)

Name: Górny, Rafał
Title: Professor
Affiliation: Central Institute for Labour Protection, National Research Institute Warszawa, Poland

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi inom det medicinska området

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Determination and control of some pollutants in indoor environments”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här