Diatoms: Their strange evolution and remarkable properties

Lars Olof Björn, Gertrud Cronberg

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

  Sammanfattning

  We review some new literature on diatoms, with emphasis on genomics, evolution, ecology and biomimetic nanotechnical applications. Diatoms account for a substantial part of the photosynthetic production on this planet, and their genome is a mosaic of contributions from different sources. They occupy very diverse ecological niches, and may have been the first organisms to carry out C4 photosynthesis. Their frustrules (silica enclosures) with their elaborate sculpturing make it possible to follow the occurence of different forms back in time, and the frustrules is also the main reason that they are interesting for biotechnology.

  Izvleček: Prispevek je pregled novih virov o kremenastih algah s povdarkom na genomiki, evoluciji, ekologiji ter biomimetični nanotehnološki aplikaciji. Kremenaste alge prispevajo velik delež k fotosintezni produkciji našega planeta. Njihov genom je mozaik elementov različnega izvora. Zasedajo različne ekološke niše, in verjetno so bile prvi organizmi s C4 način fotosinteze. Njihove frustule (silikatni ovoji) z izdelanimi raznolikimi vzorci omogočajo sledenje različnih oblik v zgodovini in prav frustule so tiste, zaradi katerih so kremenaste alge zanimive za biotehnologe.
  Originalspråkengelska
  Sidor (från-till)33-40
  TidskriftActa Biologica Slovenica
  Volym52
  Nummer2
  StatusPublished - 2009

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper
  • Ekologi

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen för ”Diatoms: Their strange evolution and remarkable properties”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Citera det här