Disordered eating in a community sample of Swedish adolescent girls

Njördur Viborg

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Tidigare forskning har visat att störda ätbeteenden (disordered eating/DE) är vanligt bland ungdomar, särskilt bland tonårsflickor. DE definieras som olika beteenden (t.ex. kräkningar, restriktivt ätande) och negativa attityder till ätande/kroppsform/utseende/vikt. Avhandlingen hade flera syften. (1) Att validera en svensk version av frågeformuläret RiBED-8 (risk behaviour for eating disorders) som mäter DE/riskbeteende för ätstörningar. Detta studerades via ett representativt urval av mer än 900 svenska högstadieelever. (2) Att beskriva förekomsten av DE i detta urval, särskilt bland flickor. (3) Att studera DE och dess samband med andra psykologiska variabler. (4) Att främja kunskapen om DE genom att använda klusteranalys som metod för att undersöka mönster för DE och dess potentiella samband med andra psykologiska variabler. Tre studier med longitudinell design med ett-årsintervall mellan mättillfällena
genomfördes. Studie 1 fann att DE är vanligt bland tonåringar, särskilt bland flickor, av vilka cirka 30% uppvisade DE. Studie 1 fann också att RiBED-8 uppvisade goda psykometriska egenskaper bland flickor, men inte bland pojkar. Studie 2 fann att DE vid T1 predicerade generella psykologiska svårigheter och lägre nivåer av kroppsnöjdhet vid T2 (ett år senare). Ett reciprokt samband mellan DE och psykologiska svårigheter noterades. Studie 3 fann sex DE-mönster vid T1 som replikerades vid T2 och att allvarliga former av DE-mönster (multipla ätproblem med/utan kräkning) var förknippade med högre nivåer av psykologiska svårigheter och lägre nivåer av kroppsnöjdhet. Fem av sex kluster var också stabila på den individuella nivån mellan T1 och T2. Dessutom noterades att flickor som rapporterade kräkning också rapporterade självskadebeteende i större omfattning. Avhandlingens huvudsakliga slutsatser var att RiBED-8 är ett användbart formulär för screening av DE bland flickor, att DE är ett vanligt och stabilt fenomen bland flickor samt associerat med andra psykologiska problem. Resultaten från avhandlingen kan bidra till kunskap om DE och eventuellt även till förebyggande av vidare utveckling av allvarligare former av DE bland tonårsflickor.
Originalspråkengelska
Handledare
  • Johnsson, Per, handledare
  • Lundh, Lars-Gunnar, Biträdande handledare
  • Wångby Lundh, Margit, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2021 okt 1
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7895-983-9
ISBN (elektroniskt)978-91-7895-984-6
StatusPublished - 2021 sep 9

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2021-10-01
Time: 09:00
Place: Online, möteslänk finns tillgänglig via Caroline Flyjer, caroline.flyjer@psy.lu.se
External reviewer(s)
Name: Aila-Gustafsson, Sanna
Title: Docent
Affiliation: Örebro Universitet
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Disordered eating in a community sample of Swedish adolescent girls”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här