Does Voluntary Governance Work? Insights from Specialty Coffee

Finlay Macgregor

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

587 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Jordbruket har en stor miljöbelastning, men är också alltmer centralt för att finna lösningar på hållbarhetsproblem. Ett angreppssätt för ökad hållbarhet är politisk styrning och reglering. I avhandlingen analyserar jag några frivilliga marknadsbaserade regleringar: certifiering och rapportering. Detta är regleringar som involverar företag och konsumenter. Jag har undersökt hur några sådana initiativ fungerar på en speciell typ av marknad, nämligen Specialty Coffee. Specialty coffee är kaffe av högsta kvalitet och är en marknad med lång erfarenhet av, samt acceptans och stöd för frivillig styrning och reglering. Som exempel på certifiering har jag studerat och jämfört direkthandelns (Direct Trade) utveckling under flera år i USA, Danmark och Sverige. För att studera rapporteringsinitiativ har jag undersökt tre olika system, Global Reporting Initiative, Sustainable Coffee Challenge, och rapportering som tillämpas av Amerikanska specialrosterier.

Min forskning visar att frivilliga marknadsbaserade regleringar kan bidra till en ökad hållbarhet i begränsad omfattning genom att involvera företag och konsumenter i hållbarhetsstyrning. Men begränsningarna är flera. I USA misslyckades grundarna av Direct Trade att införa gemensamma definitioner av direkthandel, just på grund av initiativets frivilliga karaktär. Privata aktörers oförmåga eller ovilja att införa och efterleva definitioner berodde på egenintresse. Direkthandelns misslyckande i USA visar att avsaknad av tvingande regleringar har svårt att inspirera företagen till förändring. Det visade också att frivillig reglering som inte efterfrågats av konsumenter fungerade dåligt. Dessutom fanns det tecken på bristande kunskap hos konsumenter att skilja mellan direkthandel och konventionellt kaffe.

Hållbarhetsrapporteringen bland amerikanska specialrosterier visade sig fungera dåligt eftersom den information som rapporterades inte var heltäckande, jämförbar eller användbar, samt att för få företag rapporterade och dessutom inte rapporterade konsekvent.

Gemensamt framtagna definitioner, målsättningar och mätmetoder inom Sustainable Coffee Challenge har potential att förbättra kvaliteten och användbarheten hos frivillig rapportering. Men det är för tidigt att säga om detta kommer att fungera i praktiken.

Ytterst handlar både frivillig certifiering och rapportering om att lösa dagens tekniska problem, snarare än till långsiktiga strategier för att minska konsumtionen av kaffe eller kanske ersätta den med mera hållbara alternativ.
Originalspråkengelska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
  • LUCSUS
Handledare
  • Olsson, Lennart, handledare
  • Nicholas, Kimberly, handledare
Tilldelningsdatum2017 sep. 29
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-982201-3-1
ISBN (elektroniskt)978-91-982201-4-8
StatusPublished - 2017

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2017-09-29
Time: 11:00
Place: Ostrom, Josephson, Biskopsgatan 5, Lund
External reviewer(s)
Name: Lerpold, Lin
Title: Associate professor
Affiliation: Handelshögskolan i Stockholm
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Fria nyckelord

  • Reglering och styrning
  • hållbarhetsvetenskap
  • frivillig reglering
  • certifiering
  • rapportering
  • kaffe

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Does Voluntary Governance Work? Insights from Specialty Coffee”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här