Domstolsprövning av förvaltningsbeslut. Svensk, dansk och österrikisk rätt i komparativ belysning.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

144 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Denna avhandling omfattar en komparativ studie av systemen för domstolsprövning av förvaltningsbeslut enligt svensk, dansk och österrikisk rätt. Framställningen omfattar en rättslig analys av de regler och principer som styr dels när en domstolsprövning av förvaltningsbeslut kan komma till stånd (vilka sakprövningsförutsättningar som gäller), dels vad en sådan prövning omfattar och kan leda till (sakprövningens innehåll och utfall). Företeelsen domstolsprövning av förvaltningsbeslut aktualiserar vissa grundläggande intressen och funktioner. Å ena sidan finns det intressen som talar för att det ska finnas tillgång till domstolsprövning av förvaltningsbeslut. Hit hör att ge enskilda rättsskydd och att tillhandahålla en oberoende rättslig kontroll av den offentliga maktutövningen. Å andra sidan finns det intressen som kan motivera att domstolsprövningen i vissa avseenden bör begränsas. Hit hör att förvaltningen kan ha en expertkunskap och demokratisk legitimitet som domstolarna saknar. I avhandlingen analyseras hur systemen för domstolsprövning av förvaltningsbeslut i Sverige, Danmark och Österrike väger dessa olika intressen och funktioner mot varandra.

Utöver en inledning (kapitel 1) omfattar avhandlingen fem kapitel. I kapitel 2 undersöks den historiska utvecklingen av systemen för domstolsprövning av förvaltningsbeslut i de tre länderna. I kapitel 3 ges en övergripande presentation av de tre ländernas förvaltnings- och domstolssystem. I kapitel 4 analyseras de regler och principer som styr sakprövningsförutsättningarna. I kapitel 5 analyseras sakprövningens innehåll och utfall. Kapitel 6 innehåller en sammanfattning och diskussion av avhandlingens huvudsakliga resultat.
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Juridiska fakulteten
Handledare
  • Lundell, Bengt, handledare
  • Wenander, Henrik, handledare
Tilldelningsdatum2020 dec. 11
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7895-686-9
ISBN (elektroniskt)978-91-7895-687-6
StatusPublished - 2020 nov. 20

Bibliografisk information

Defence details Date: 2020-12-11
Time: 10:15
Place: Digital
External reviewer(s) Name: Jonason, Patricia
Title: Associate Professor
Affiliation: Södertörn University
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Konstitutionell rätt
  • Förvaltningsrätt
  • Förvaltningsprocessrätt
  • Komparativ rätt

Citera det här