Dramatikanalys. En introduktion

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

I Dramatikanalys. En Introduktion presenteras en uppsättning analysredskap som författaren använt under de år hon undervisat som lektor i Teatervetenskap på Litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.
”Redskapen” består av ett femtontal ”startpunkter” som växlar mellan dramats helhet och delar. I demonstrationen av analysredskapet förtydligas varje steg med exempel från världsdramatiken. Boken avslutas med analys och tolkning av Jean Racines Faidra, Jean Paul Sartres Flugorna och Caryl Churchills Top Girls. De tre exemplen är valda med hänsyn till dramernas form, kontexter respektive innehåll. Faidra för den franskklassicistiska formens skull, Flugorna för den existentialistiska kontextens skull och Top Girls för det feministiska och politiska innehållets skull.
I analysexemplen står dramatexten och dess sceniska realiserbarhet i centrum samtidigt som olika kontexter – författaren och hans samtid, andra dramer och vår egen tid – ingår som en naturlig del av analysen.
Det är tänkt att analysredskapen skall kunna användas i olika situationer – inte bara vid skriftliga analyser utan också i lektionssalen vid diskussioner om dramer, vid förberedelserna inför teaterbesöket, etc.
Originalspråksvenska
FörlagStudentlitteratur AB
ISBN (tryckt)91-44-04656-1
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Citera det här