Dynamic Communication: an Analytic and Constructive Study on the Problem of Religious Communication, based on Martin Buber's Philosophy of Dialogue

Christina Runquist

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
I avhandlingen "Dynamisk dialog: en analytisk och konstruktiv studie av den religiösa kommunikationens problem på grundval av Martin Bubers dialogfilosofi" studerar jag olika aspekter av Bubers modell för hur en människa meningsfullt kan kommunicera sin religiösa upplevelse till och med en annan människa. Min metod har både en begreppsanalytisk och en fenomenologisk sida. Jag inriktar mig på de enskilda parterna, deras relationer inbördes och det religiösa budskapet. Bubers modell grundas på den begreppsliga kontrasten mellan 'Jag-Du' och 'Jag-Det'. Jag-Du-attityden karaktäriseras som en omedelbar bejakelse, som engagerar hela människan och är inriktad på helhet. Jag-Det karaktäriseras av ett förmedlat och delinriktat användande, som aldrig kan engagera hela människan. Enligt Buber blir i n d i v i d e n ett verkligt Jag, en p e r s o n, först i dialogförhållandet. Han beskriver det fenomen som jag kallar "dynamisk dialog", som analyseras utifrån en strukturering i begreppen 'äkta', 'kraftfull', 'känslomässig', 'intellektuell' och 'handlingsinriktad'. När det gäller att uppnå en ömsesidig intellektuell förståelse på både ett intuitivt och ett diskursivt plan kan hos Buber urskiljas tre olika "metoder" som samverkar: 1. att leva sig in i och omfatta; 2. att låta den andre inte bara vara objekt utan även subjekt och 3. att i pendlandet mellan Jag-Du och Jag-Det låta ens egen horisont utmanas av den andres horisont till en horisontsammansmätning, vilket innebär att en utveckling sker till en förnyad förståelse av den andre och det som förmedlas. Jag har funnit att Bubers utsagor är grundade på "vardagsspråket". Den i förhållande till denna referensram "gränsöverskridande" dimensionen i det religiösa språket förstås utifrån mänskligt sätt att leva och utifrån mänskliga tankar och känslor. Bubers verbala budskap om Gud är, att Gud verkligen är där som vårt eviga Du. Religiös förståelse är mellan-mänsklig och gestaltas verbalt och handlingsmässigt i mellan-mänskliga kategorier. Detta innebär ett sätt att tala meningsfullt om Gud, oavsett om Gud existerar eller verkligen besitter de tillskrivna egenskaperna. Bubers syn ger en gemensam plattform för både gudstro och ateism. Denna ståndpunkt förutsätter en teori om religiös pluralism. Huvudpunkten i denna teori, som grundas på en bubersk grundsyn, är att alla personliga gudsförhållanden har den essentiella "kärnan" gemensam, när konfessionella tolkningar är "satta inom parentes". Kärnan framställs av Buber i termer av kärlek. Teorin innebär e t t sätt att förstå fenomenet att människor i olika kulturer är anhängare av olika religioner. Den innebär en kritik av olika religioners e x k l u s i v a anspråk, och en förståelse utifrån gemensamma anknytningspunkter. Den innebär också en kritik av vad man kunde kalla i n k l u s i v a anspråk på att olika religioner skulle vara reflektioner av en viss främsta religion. Till teorins struktur hör, att den är a n t r o p o c e n t r i s k (tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, behov och beteenden), e g a l i s t i s k (betraktar alla religioner som likvärdiga) och e s s e n t i e l l (antar en fenomenologiskt sett gemensam kärna i religiösa upplevelser och beteenden).
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1998 sep 25
Förlag
Tryckta ISBN91 7217 009-3
StatusPublished - 1998

Bibliografisk information

Defence details

Date: 1998-09-25
Time: 10:15
Place: Institutionen för konst- och musikvetenskap, hörsal 314

External reviewer(s)

Name: Barbosa da Silva, António
Title: [unknown]
Affiliation: [unknown]

---
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Church History (015017061)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här