Effects from usage of pre‑trip information and passenger scheduling strategies on waiting times in public transport: An empirical survey based on a dedicated smartphone application

Bidragets översatta titel : Effekter på väntetider i kollektivtrafiken från användning av information och planeringsstrategier innan avresa: Empirisk analys av mobilappsbaserad undersökning

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

125 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Väntetider är viktiga indikatorer för graden av restidsoptimering och andra beteendemässiga aspekter bland kollektivtrafikresenärer. Såsom tidigare studier visar så är användningsgraden av avgångsinformation för avresa är en viktig faktor för att realisera potentialen i restidsminskningar genom att möjliggöra för resenärer att optimera sina väntetider. Huvuddelen av den empiriska forskningen hittills rörande verkligt resenärsbeteende i relation till avgångsinformation har baserats på manuella intervjuer eller pappersenkäter inom ramen för traditionella resvaneundersökningar, där det finns en risk att sammanhanget kring valet av avfärdstid inte beaktas. Föreliggande artikel redovisar resultat och analys baserat på en resvaneundersökning genomförd genom nyttjande av en särskilt applikation i respondenternas egna smarta telefoner, vilken i vilken målpopulationen var regionala och lokala resor i Skåne län. Kontext-beroende notifiering användes efter varje kollektivtrafikresa för att efterfråga respondenternas användning av planeringsverktyg och information inför aktuell resa, liksom hur man använt verktygen för att optimera restiden. Inverkan på väntetider av graden av informationsinhämtning betonades under resultatanalysen, liksom hur respondentens personkarakteristik och attribut hörande till respektive resa, såsom restid och turtäthet, samvarierar. Resultaten av analysen antyder att informationsanvändning påverkar restiden (väntetiden) främst för korta resor, medan förplanering har stört effekt på väntetider vid resor längre än en timme. Användningen av planeringsstrategier och -verktyg, liksom avgångsinformation, skiljer sig signifikant mellan åldersgrupper och mellan kvinnor och män. Dessutom är resans syfte och tid på dygnet avgörande för hur planeringsverktygen används.
Bidragets översatta titel Effekter på väntetider i kollektivtrafiken från användning av information och planeringsstrategier innan avresa: Empirisk analys av mobilappsbaserad undersökning
Originalspråkengelska
Antal sidor29
TidskriftPublic Transport
NummerSpecial Issue CASPT
Tidigt onlinedatum2019 nov. 25
StatusE-pub ahead of print - 2019 nov. 25

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Transportteknik och logistik

Fria nyckelord

  • Kollektivtrafik
  • Reseinformation
  • Väntetider
  • Planeringsstrategier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Effekter på väntetider i kollektivtrafiken från användning av information och planeringsstrategier innan avresa: Empirisk analys av mobilappsbaserad undersökning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här