Sammanfattning

Tillgången på kredit kan öka människors hälsa och välfärd, men mot bakgrund av att skulder så småningom måste betalas tillbaka är det samtidigt tänkbart att överskuldsättning kan ge upphov till försämrad hälsa. I denna rapport använder vi svenska enkät- och registerdata på individnivå för att närmare studera denna fråga. Särskilt undersöker vi sambandet mellan betalningssvårigheter och olika subjektiva och objektiva hälsomått. Vår empiriska analys ger att det inte verkar finnas särskilt starka samband mellan ekonomisk knapphet och hälsa när man tar hänsyn till initial hälsostatus och knapphet. Vi finner visserligen genomgående signifikanta samband mellan betalningssvårigheter och självrapporterad ohälsa, men när vi istället studerar objektiva hälsomått, i form av data från Läkemedelsregistret, noterar vi ingen överrisk för konsumtion av antidepressiva läkemedel, lugnande medel, hjärtmedicin eller blodtrycksmedicin. Däremot finns har individer med betalningssvårigheter en viss överrisk för användande av sömnmedel och magsårsmedel. I en fördjupande analys finner vi att sambandet mellan betalningssvårigheter och senare hälsoproblem till stor del förklaras av inneboende egenskaper, så som exempelvis stresstålighet.
Originalspråksvenska
UtgivningsortStockholm
FörlagKronofogdemyndigheten
Antal sidor72
StatusPublished - 2016

Publikationsserier

NamnSärtryck
Nr.09
Volym2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Citera det här