Elusive Relations: A Phenomenology of Interpersonal Understanding in Social Work

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

295 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Mitt avhandlingsarbete är ett teoretiskt utforskande av den mellanmänskliga förståelsens tvetydiga roll i praktiskt socialt arbete. Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling vilket betyder att den är uppbyggd av flera delstudier och en introducerande tillika sammanfattande kappa. I mina fyra delstudier om ämnena empati, stigmatisering och kamratstöd undersöker jag olika aspekter av mellanmänsklig förståelse i det sociala arbetets kontext. Övergripande söker jag med utgångspunkt i den fenomenologiska filosofins inneboende motsägelser problematisera föreställningen om att förståelse kan närmas objektivt, som ett slags verktyg eller mål i socialarbetarens ansikte-mot-ansikte-relation med klienter.

Fenomenologi är ett centralt tema för avhandlingen och kan betraktas som en filosofisk rörelse och praktik med utgångspunkt i den tyske filosofen Edmund Husserls idéer om erfarandets struktur sett utifrån ett första-person-perspektiv. Samtidigt är fenomenologi svårgripbart, inte minst på grund av att fenomenologiska tänkare efter Husserl, t.ex. Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, och Jean-Paul Sartre, tog såväl inspiration som avstånd från delar av Husserls författarskap. Som praktik strävar fenomenologi efter självinsikt om erfarandet som en genomlevd aktivitet, dvs. hur eller på vilket sätt något erfars. Enligt ett fenomenologiskt tankesätt kan erfarande som aktivitet sägas utgöra först och främst en förgivettagen men ständigt närvarande praktisk dimension i vår vardag. Från ett fenomenologiskt perspektiv är mellanmänsklig förståelse således något som redan finns där i vår relation till andra människor och något som, när vi når insikt om det, visar sig undfly sitt totala klargörande i fenomenologisk filosofisk beskrivning. Denna tvetydighet och insikt följs upp och utvecklas i relation till avhandlingens fyra delstudier.

Avhandlingen utgör ett exempel på tillämpad fenomenologi men själva tillämpningsförfarandet i avhandlingen utgör mer än endast ett applicerande av fenomenologiska idéer. I fenomenologiska filosofiska texter om interpersonell förståelse, vilka varit centrala för avhandlingens delstudier, framträder den fenomenologiska praktiken som ett slags artikulerande av det fenomenologiska tänkandets början i vardagslivet med andra. På ett liknande sätt kan avhandlingens delstudier förstås som försök att avtäcka hur fenomenologiska insikter framträder i vardagliga erfarenheter av mellanmänsklig förståelse – av empati, själv-stigma, och själv-hjälp. Detta får konsekvenser för hur dessa fenomen tenderar att betraktas i det sociala arbetets litteratur. Ett av avhandlingens centrala fynd är att en fenomenologisk distinktionen mellan akt och objekt är nödvändig för att tydliggöra att mellanmänsklig förståelse utspelar sig först och främst i vardagen, d.v.s. på ett konkret och spontant sätt, snarare än i det teoretiska tänkandets begripliggörande av den.

Idag förs diskussioner om hur synen på kunskap är under förändring i våra människobehandlande organisationer. Det finns en oro för en utveckling av ett för ensidigt fokus på rationalitet och mätbarhet, vilket riskerar täcka över det professionella omdömets karaktär och roll i professionellt människobehandlande arbete. Avhandlingen visar hur den interpersonella förståelsens fenomenologi erbjuder ett möjligt sätt att artikulera det professionella omdömets värde. Detta på ett sätt som snarare lyfter fram än försöker lösa den spänning mellan det konkreta och det abstrakta som en fenomenologisk reflektion över mellanmänsklig förståelse bär med sig. Genom att balansera förväntningar på den professionelles möjliga inflytande och kontroll över sitt sociala samspel med andra människor kan den mellanmänskliga förståelsens fenomenologi kritiskt belysa den rådande teknikaliseringen av människobehandlande arbete.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
 • Socialhögskolan
Handledare
 • Panican, Alexandru, handledare
 • Hilte, Mats, Biträdande handledare
 • Englander, Magnus, Biträdande handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2023 feb. 21
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-89604-73-5
StatusPublished - 2023 jan. 23

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2023-02-21
Time: 10:15
Place: Sal 128, Socialhögskolan, Allhelgona Kyrkogata 8, Lund
External reviewer(s)
Name: Bornemark, Jonna
Title: Professor
Affiliation: Södertörn University
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Socialt arbete
 • Filosofi

Fria nyckelord

 • interpersonell förståelse
 • fenomenologi
 • empati
 • själv-stigma
 • kamratstöd

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Elusive Relations: A Phenomenology of Interpersonal Understanding in Social Work”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här