Essays on International Health Economics: The Role of Health Insurance in Health Care Financing in Low- and Middle-Income Countries

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Denna avhandling i nationalekonomi består av fyra stycken självständiga akademiska arbeten. Syftet med avhandlingen är att studera vilken roll hälsoförsäkringar spelar för den privata finansieringen av hälso- och sjukvården i låg- och mellaninkomstländer. Arbetena studerar både effektivitets- och fördelningsfrågor med hjälp av olika typer av metoder. De enskilda arbetena sammanfattas enligt följande:

Artikel I: Community-based health insurance in low-income countries: a systematic review of the evidence. Artikeln är publiserad i Health Policy and Planning i September 2004. Detta arbete består av en systematisk kunskapssammanställning av den tillgängliga litteraturen om effekterna av lokala hälsoförsäkringar i låginkomstländer. Särskilt studeras huruvida sådana system genererar ytterligare resurser till sektorn och om de ger ett effektivt finansiellt skydd för befolkningen i området. Resultatet visar att det finns starkt begränsad evidens för att så är fallet.

Artikel II: Catastrophic Health Payments and Health Insurance in Zambia: The Problem to the Answer?. Denna studie är en kvantitativ analys av huruvida individer i Zambia med tillgång till försäkring i mindre utsträckning än andra råkar ut för betalningar som överstiger en viss andel av deras samlade tillgångar vid händelse av sjukdomskrävande vård. Analysen visar, tvärtemot vad som initialt antas, att dessa patienter i högre utsträckning än andra drar på sig sådana sjukvårdskostnader. Vidare analys visar att resultatet kan bero på att dessa personer erhåller mer och dyrare vård än andra vilket gör att totalkostnaderna blir högre.

Artikel III: Multiple Health Insurance Availability, Health Care Utilization, and Expenditures: Evidence from Jordan. Denna studie använder hushållsdata från Jordanien för att med ekonometriska metoder studera huruvida tillgång till olika typer av hälsoföräkringsprogram leder till olika effekter på vårdutnyttjande och betalningar. Studien visar att olika försäkringsprogram har olika effekter på sannolikheten för att söka vård vid händelse av sjukdom och på intensiteten i vårdutnyttjandet, dvs. antal besök per sjukdomsepisod. Försäkringar spelar en mindre roll vad gäller betalningar, men även där finns skillnader mellan de olika programmen.

Artikel IV: A Note on Insurance Premium, Price Differentiation, and Moral Hazard. En tidigare version av detta papper utgjorde en del av licentiat avhandlingen. Studien är en teoretisk analys av effekterna av att försäkringspremium sätts i enlighet med försäkringstagarnas betalningsförmåga i motsatts till deras riskprofil. Resultatet av analysen visar att detta kan medföra ineffektivitet i betydelse att individernas förväntade marginalnyttor skiljer sig från varandra i händelse av sjukdom jämfört med att inte bli sjuk. Detta är ett marknadmisslyckande då syftet med försäkringen är just att dessa inte skiljer sig åt vid de två möjliga utfallen.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Socialepidemiologi
Handledare
  • Lindgren, Björn, handledare
Tilldelningsdatum2005 apr. 14
Förlag
StatusPublished - 2005

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2005-04-14
Time: 10:15
Place: Ekonomihögskolan, EC3:211

External reviewer(s)

Name: Mills, Anne
Title: Professor of Health Economics
Affiliation: London School of Hygiene and Tropical Medicine

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Essays on International Health Economics: The Role of Health Insurance in Health Care Financing in Low- and Middle-Income Countries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här