EXTREME VALUE ANALYSIS OF WAVE RUNUP AND DUNE EROSION AT ÄNGELHOLM BEACH, SOUTH SWEDEN: EXTREMVÄRDESANALYS AV VÅGUPPSPOLNING OCH DYNEROSION VID ÄNGELHOLMS STRAND

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

182 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

I den här studien används extremvärdesanalys för att beräkna våguppspolning och årlig dynerosion med 10, 50, och 100 års återkomsttid. Frekvensanalysen baseras på en 40 år lång tidsserie med simulerad dynerosion och våguppspolning från Ängelholms strand i Skälderviken. Med SMB-metoden beräknas vågor ute till havs som sedan transformeras till kustnära vågor i vågmodellen SWAN. Våguppspolningen beräknas med en formel av Hunt-typ och dynerosionen med en semi-empirisk formel som relaterar erosionsvolymen till vågornas kraft mot dynen. Resultatet visar att dynhöjden längs den största delen av stranden är högre än den mest extrema beräknade våguppspolningen. Dynerna längs stranden skyddar ett bakomliggande bostadsområde mot översvämning och erosion. Beräkningarna visar att dynvolymen idag skyddar mot skador som kan uppkomma vid extrema stormar. Emellertid har inga långtidsförändringar av dynvolymen till följd av stigande havsnivåer eller gradienter i den kustparallella sedimenttransporten
beaktats i denna studie.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)227-240
TidskriftVatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research
Volym75
Nummer2
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Vattenteknik

Citera det här