Förändrade förutsättningar för samverkan: Idéburna erfarenheter av idéburen offentlig samverkan med utgångspunkt i NAD

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

5 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Rapporten presenterar resultaten av en studie som vi genomfört på uppdrag av Nätverket Idéburen Sektor Skåne och handlar om idéburna erfarenheter av samverkan med offentliga organisationer inom NAD. Syftet är att förstå hur strukturella förändringar och organisatoriska strategier har påverkat samverkan över tid. Tidsperioden sträcker sig från 2016 då vi genomförde en utvärdering av samverkan och 2023 som var projektets sista år innan samverkan lades ner.

NAD är ett projekt som syftade till att förbättra nyanländas etablering genom att involvera dem i föreningsaktiviteter inom ramen för deras etableringsplan som Arbetsförmedlingen ansvarade för. Efterhand utvecklades projektet till en metod som implementerades även gentemot andra målgrupper som långtidsarbetslösa. NAD kom också att samordnas med Tidiga Insatser för Asylsökande (TIA) som Länsstyrelsen Skåne ansvarade för. Vidare utökades samverkan för att nå målgruppen nyanlända även till folkhögskolor och kommuner. På styrnivå inkluderar samverkan även Region Skåne.

Rapporten fokuserar i huvudsak på styrningen av projektet även om erfarenheter av NAD-metodens implementering också lyfts fram. Studien betonar de idéburna organisationernas perspektiv i relation till samarbetspartnernas förhållningssätt och strategier. Studien bygger på tolv intervjuer med representanter för idéburen sektor och för myndigheter både på regional nivå och på delregional nivå där projektet implementerades.

Studien identifierar ett antal strukturella faktorer och förändringar som påverkade samverkan negativt. Arbetsförmedlingens sätt att arbeta med målgruppen utvecklades på ett sätt som gjorde det svårare att implementera NAD-metoden. Migrations- och integrationspolitiken förändrades också, vilket ledde till en minskad målgrupp och färre resurser till etableringen. Även Covid19-pandemin och de relaterade restriktionerna påverkade under en tvåårs period möjligheten att organisera aktiviteter och implementera metoden.

Parterna i samverkan svarade på dessa utmaningar genom att utveckla metoden, dels i relation till nya målgrupper, dels genom att skapa nya kontaktytor mot den ursprungliga målgruppen, vilket beskrivits ovan. Detta till trots hade NAD svårt att uppnå de målsättningar som hade satts upp gällande antalet deltagare. Partnerskap Skåne, plattformen som samverkan byggde på, hamnade också allt mer i en kris när en del parter väljer att lämna den och fortsätta stödja projektet på egen hand. Studien betonar en tendens hos de idéburna organisationerna att anpassa sitt sätt att arbeta till en allt mer komplex samverkan där flera samverkansrelationer med myndigheter som agerar var för sig måste upprätthållas, samtidigt som NAD inkluderar flera olika målgrupper och verksamheter.

I sina slutsatser belyser studien hur de olika organisationslogikerna, den offentliga och den idéburna sektorns logiker, allt mer blir svåra att överbrygga för att få samverkan att fungera. När de idéburna organisationerna anpassar sitt sätt att arbeta för att få samverkan att fungera skapas det koopteringsmekanismer där den idéburna logiken blir svårare att upprätthålla. Detta väcker också ett visst motstånd hos en del idéburna aktörer, särskilt i relation till TIA som är ett tydligt myndighetsuppdrag.

I en slutdiskussion betonar rapporten att vad som utmärkte NAD var ett innovativt sätt att samverka utifrån en gemensam förståelse av mål och medel och bortom etablerade samverkansformer av projektbidrag eller köp av tjänster. En fortsatt samverkan i samma anda förutsätter enligt därför att åter igen pröva dess utgångspunkter, inte minst i termer av behov hos målgrupperna, intresse hos de samverkande parterna och de organisatoriska förutsättningarna för en ömsesidig samverkansrelation. Vad gäller lärdomar inför den framtida samverkan med myndigheter ser vi, utifrån den idéburna sektorns perspektiv, ett behov av att skapa processer där samverkans förutsättningar värderas och prövas efterhand och där olika strategier övervägs för att värna den idéburna sektorns självständighet och oberoende samt långsiktighet i finansiering och relationen.
Originalspråksvenska
FörlagSocialhögskolan, Lunds universitet
UppdragsgivareNÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne
Antal sidor70
ISBN (tryckt)978-91-8104-095-1
StatusPublished - 2024 maj 7

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Citera det här