Femtosecond x-ray diffraction reveals a liquid–liquid phase transition in phase-change materials

Peter Zalden, Florian Quirin, Mathias Schumacher, Jan Siegel, Shuai Wei, Azize Koc, Matthieu Nicoul, Mariano Trigo, Pererik Andreasson, Henrik Enquist, Michael J. Shu, Tommaso Pardini, Matthieu Chollet, Diling Zhu, Henrik Lemke, Ider Ronneberger, Jörgen Larsson, Aaron M. Lindenberg, Henry E. Fischer, Stefan Hau-RiegeDavid A. Reis, Riccardo Mazzarello, Matthias Wuttig, Klaus Sokolowski-Tinten

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

81 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Femtosecond x-ray diffraction reveals a liquid–liquid phase transition in phase-change materials”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap