Financial journeys: Reasoning about debt and money among young adults in Sweden

Bidragets översatta titel : Finansiella resor: Resonerande kring skulder och pengar bland unga vuxna i Sverige

Lars Crusefalk

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

423 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Unga vuxna nämns ofta som bland de mest ekonomiskt utsatta grupperna och Sverige karakteriseras ofta som ett av de länder i EU som har de mest skuldsatta hushållen. Även om hushållens skuldsättning främst är kopplad till bostadslån, har även andra former av kreditanvändning blivit allt vanligare. Mot bakgrund av en ökande tillgången till lättillgängliga konsumentkrediter, en tuff bostadsmarknad med färre mindre hyresrätter och en tendens till uppskjutet inträde i vuxenlivet, hur navigerar unga svenskar i dessa omständigheter?

Denna studie bygger på intervjuer (fokusgrupp, dyadiska och individuella) med trettiotre unga vuxna mellan 18 och 29 (24 kvinnor och 9 män) med olika klassbakgrunder från fem städer i Sverige för att utforska deras resonerande kring pengar, konsumtion, skulder och krediter. Det empiriska materialet innehåller även enkätdata som samlats in i samband med intervjuerna, samt bilder på annonser och information om ”ekonomiska möjligheter” i de fem svenska städerna.

Ett nyckelfynd i studien är att dessa unga vuxna refererar till vad som bäst kan beskrivas som en form av pengapratetikett när de pratar om pengar. Att förstå denna uppförandekod är nära relaterat till övergången till vuxenlivet och vad det innebär att vara ett ansvarsfullt ekonomiskt subjekt. Ett andra nyckelresultat handlar om hur dessa unga vuxna refererar till sina egna och andras ekonomiska resonemang och praktiker i termer av finansiella resor. Dessa finansiella resor består av temporalt belägna socialiseringsprocesser som utspelar sig under, och i relation till, respondenternas individuella livsförlopp.

Ett tredje nyckelfynd är jagets entreprenörskap, en form av investering som betonar vikten av personlig tillväxt, självförverkligande, få nya erfarenheter och ökad kunskap. Slutligen visar ett fjärde nyckelfynd hur dessa unga vuxna tillskriver pengar stor vikt när det gäller dess möjliggörande egenskaper. Unga vuxna hänvisar till olika typer av ekonomiska medel som ger dem friheten att kontrollera, underhålla och forma det liv som de vill leva i termer av behov, identiteter och livsstilar.

Studien argumenterar för vikten av att växla mellan olika teoretiska perspektiv och analytiska verktyg för att bättre förstå unga vuxnas resonemang om pengar, krediter, lån och privatekonomi. I studien används ett kombinerat teoretiskt perspektiv, bestående av teorier om moralisk ekonomi, om pengars kulturella och sociala betydelse, om finansialisering av vardagslivet, om vardagslivets betydelse, om livsförloppet och om konsumtion och dess social betydelse.
Bidragets översatta titel Finansiella resor: Resonerande kring skulder och pengar bland unga vuxna i Sverige
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
 • Sociologiska institutionen
Handledare
 • Swader, Christopher, handledare
 • Wästerfors, David, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2023 maj 11
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8039-648-6
ISBN (elektroniskt)978-91-8039-647-9
StatusPublished - 2023 mars 15

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2023-05-11
Time: 10:15
Place: Edens hörsal, Paradisgatan 5H, 223 50, Lund
External reviewer(s)
Name: Pellandini-Simányi, Léna
Title: Associate Professor
Affiliation: Università della Svizzera italiana
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Sociologi

Fria nyckelord

 • vuxenliv
 • krediter och lån
 • ekonomisk sociologi
 • finansialisering
 • fokusgrupper
 • livslopp
 • moralisk ekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Finansiella resor: Resonerande kring skulder och pengar bland unga vuxna i Sverige”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här