Fortsatta erfarenheter av teduglutidbehandling vid extrema kort tarm syndrom i Skåne och Blekinge

Åke Nilsson, Gunilla Hoffmann, Mattias Söderholm, Li Zhou

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Sammanfattning

Abstraktinlämning
Nutrition
Gastrodagarna-1027
Fortsatta erfarenheter av teduglutidbehandling vid extrema kort tarm syndrom i skåne och blekinge.
Å Nilsson* 1, G Hoffmann2, M Söderholm3, L Zhou1
1Gastroenterologisektionen, Skånes Universitetssjukhus, Lund, 2Medicin, Gastroenterologi, Centralsjukhuset, Kristianstad, 3Kirurgiska Kliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona, Sverige

Bakgrund: Teduglutid (Revestive) är en GLP-2 (glucagone like peptide 2) analog som har en längre turnover tid än naturligt GLP-2. GLP 2 och som har en trofisk effekt på tunntarmen. Revestive kan minska det intravenösa vätske och näringsbehovet vid kort tarm syndrom, men kostnaden är extremt hög. Användningen måste därför vara mycket selektiv (1).
Metod: Läkemedelsrådet i Region Skåne kan efter enskild prövning bevilja medel för Revestive i särskilt krävande fall av tarmsvikt. Ett dokument benämnt ”Selektion av patienter för Revestivebehandling” har utarbetats. Utvärdering för ev förlängning görs senast efter 6 månaders behandling. Eftersom endast få patienter kommer ifråga för behandlingen är det viktigt att kontinuerligt redovisa erfarenheter av enskilda fall.
Resultat: Sex patienter har påbörjat behandling. Fyra fortsätter och har behandlats 11 månader till två år. Tre är Crohn patienter med hög stomi, höga stomiflöden och komplicerade förlopp. En tar normaldos, en normaldos varannan dag, och en ca halv normaldos varannan dag. Hos dessa tre har den positiva effekten kvarstått väsentligen oförändrad, men har ej tilltagit efter det första halvåret. Den fjärde är en kvinna som efter tarmischemi pga torkvering orsakad av en medfödd malrotation sedan 2015 har en extremkort tunntarm (30-40 cm nedom Lig Treitz, och fibrotiskt postischemiskt resttillstånd), anastomoserad till colon ascendens. Födde barn aug 2017 med parenteral nutrition under graviditeten. Efter avslutad amning fått Revestive fr o m mars 2018. Har under juni-oktober 2018 klarat sig utan intravenöst stöd. Normala prover men viktnedgång från ca 52 till ca 49 kg och något sämre välbefinnande efterhand. Parenteralt stöd men bara 1-2 gånger per vecka har därför insatts. Hos en patient med hög stomi pga Crohn, cirrhos, infektionsbenägenhet och kärlaccessproblem uppnåddes ej målet med behandlingen. Ej heller hos en patient med hög stomi efter mesenterialkärlsischemi och fallerad reanastomosering till colon, leverpåverkan, viss hjärtsvikt, njurpåverkan, och upprepade blödningar från kvarvarande tunntarm av svårfångad genes. Dessa två patienter är nu avlidna.
Slutsats: De positiva effekterna av behandlingen, där livskvalitetsvinsterna utgör en viktig stor del, kan klassas som mycket god i tre av fallen, som god i ett fall, och som otillfredsställande i två av fallen. Systemet med strikt patientselektion utgående från restriktiva kriterier, utvärdering av effekt senast efter 6 månader, och dosreduktion i vissa fall, har möjliggjort att hjälpa enstaka hårt drabbade patienter och ändå ta rimlig kostnadshänsyn.
Referenser: 1 M Schoeler et al. GLP-2 analogue teduglutide significantly reduces need for parenteral nutrition and stool frequency in a real life setting. Ther Adv Gastroenterol aug 2018.


Originalspråksvenska
ArtikelnummerPT58
Sidor (från-till)58-58
TidskriftGastrokuriren
Volym24
Utgåva2
StatusPublished - 2019 maj 8
Externt publiceradJa
EvenemangSvenska Gastrodagarna - Jönköping, Sverige
Varaktighet: 2019 maj 82019 maj 10

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Gastroenterologi

Citera det här