Från planering till resultat - om utvärderingsforskning i Sverige

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Att en specifik utvärderingsforskning knappast existerade i Sverige före mitten av 1970-talet beror bl a på att socialpolitiska reformer normalt föregåtts av en planerings- och beslutsprocess som inneburit omfattande politisk kontrol och värdering, såväl före som under själva genomförandet. Förändringarna inom offentlig sektor, där det tidligare planeringstänkandet ersatts av en mål- och resultatstyrningsfilosofi, har bidragit til utvärderingsforskningens expansion under 1980-talet. Då de nuvarande förändringarna till stor del är ideologiskt motiverade är det dock tveksamt om utvärderingsresultat, ren legitimering, i nogon högre grad kommer att användas i det politiska beslutsfattandet. Däremot skulle kritiskt granskande utvärderinger kunne bidra med såväl "upplysning" politiska argument.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)47-55
TidskriftPolitica - tidsskrift for politisk videnskab
Volym25
Utgåva1
StatusPublished - 1993

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Citera det här