Functional Recovery after Experimental Stroke in Mice- Involvement of Enriched Environment, BDNF and Cell Genesis

Josefine Nygren

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Stroke (slaganfall) orsakas av en propp i hjärnan eller av en hjärnblödning, som hindrar blodflödet till hjärnan. Eftersom hjärnan är beroende av konstant tillförsel av syre och glykos från blodet för sin funktion, leder en blockering av blodflödet till hjärnskador. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden och den vanligatse orsaken till handikapp hos vuxna. Vanligt är att man får någon form av rörelse (motoriska) handikapp, så som halvsidig förlamning. Hjärnan är anpassningsbar och efter en stroke sker en spontan förbättring. Mer än hälften av de stroke-drabbade patienter är ett halvår efter insjuknandet funktionellt oberoende och klarar sig själva. Trots att det sker en spontan återhämtning finns det mycket man kan göra för att ytterligare förbättra hjärnans läkning efter en stroke. Det finns bland annat tydliga bevis på att den miljön i vilken patienten vistas kan påverkar återhämtningen.

Den här avhandligen visar att möss som utsätts för en experimentell stroke och sedan vistas tre timmar om dagen i en stor lekbur får en förbättrad motorik. I lekburen stimuleras musens olika sinnen genom den sociala miljön, inlärningsmoment och fysisk aktivitet, medan kontrolldjuren vistas i en mindre bur utan leksaker och med färre individer. Det krävs minst 4 veckors vistelse i den berikade miljön, för att den motoriska förbättringen som erhållits skall bibehållas.

Det har tidigare visats att vissa gener som är viktiga för hjärnans formbarhet minskar (nedregleras) hos råttor som exponeras för en stimulerande miljö efter experimentell stroke. Orsaken till denna nedreglering är okänd men avhandlingen visar att nedreglering av genuttryck sker även hos möss. Eftersom möss kan manipuleras genetiskt och därmed helt sakna en viss gen studerade vi betydelsen av nedregleringen av en tillväxtfaktor (BDNF) som normalt stöder och stimulerar nervcellers överlevand och utveckling. Denna faktor är nedreglerad hos råttor som har vistats i en lekbur efter en stroke i jämförelse med råttor som vistats i vanliga burar. Vi visar att möss med halverad uttrycksnivå av BDNF har en bättre motorisk funktion än sina syskon med normala nivåer av BDNF. Efter behandling i lekburar fick alla en förbättrad motorik, men minnesinlärningen var samma i alla möss oavsett genetisk bakgrund.

Det sker en konstant nybildning av hjärnceller hos både människa och gnagare, en nybildning som stimuleras vid en hjärnskada. I möss har även en stimulerande miljö en posititiv effekt på nybildning av hjärnceller. Vi studerade miljöns påverkan på nybildandet av celler efter en stroke och visar att möss med stroke från standard burar hade en ökad nybildning av celler, medan möss som vistas tre timmar om dagen i en lekbur efter en stroke hade samma antal nybildade hjärnceller som djur utan skada. Vi fann även att de nybildade cellerna vandrade ut i den skadade hjärnvävnaden, men att i möss som exponerats för en stimulerande miljö var denna utvandringen signifikant mindre uttalad än hos mössen från vanliga burar.

Sammanfattningsvis beskriver avhandlingen en modell för studier av funktionell återhämtning efter stroke i mus, som tillåter snabbare, billigare analyser och tillåter studier av olika geners betydelse för funktionsåterhämtningen. Vidare visar studierna att den berikade miljön ökar inflödet av relevant motorisk och sensorisk information till de neuronala nätverken som är under ombyggnad i de intakta delarna av hjärnan. Detta leder till att signalering och processer som kan ha negativt inflytande på den funktionella återhämtningen undertrycks vilket effektiviserar etableringen av nya funktionella nervbanor.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Sektion IV
Handledare
  • Wieloch, Tadeusz, handledare
Tilldelningsdatum2006 mar 24
Förlag
Tryckta ISBN91-85481-56-4
StatusPublished - 2006

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2006-03-24
Time: 09:00
Place: Segerfalksalen Wallenbergs Neuroscience Centre Lund Sweden

External reviewer(s)

Name: Olsson, Tommy
Title: Professor
Affiliation: Umeå Universitet

---


<div class="article_info">J Nygren and T Wieloch. <span class="article_issue_date">2005</span>. <span class="article_title">Enriched environment enhances recovery of motor function after focal ischemia in mice, and downregulates the transcriptionfactor NGFI-A.</span> <span class="journal_series_title">J Cereb Blood Flow Metab.</span>, <span class="journal_volume">vol 25</span> <span class="journal_pages">pp 1625-33</span>.</div>
<div class="article_info">J Nygren, M Kokaia and T Wieloch. <span class="article_issue_date"></span>. <span class="article_title">Decreased expression of BDNF in BDNF +/- mice is associated with enhanced motor performance and neuroblast number following experimental stroke.</span> (submitted)</div>
<div class="article_info">J Nygren, T Wieloch, J Pesic, P Brundin and T Deierborg. <span class="article_issue_date"></span>. <span class="article_title">Enriched environment attenuates cell genesis in SVZ after focal ischemia in mice and decreases migration of newborn cells to the striatum.</span> (submitted)</div>


The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Laboratory for Experimental Brain Research (013041000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Functional Recovery after Experimental Stroke in Mice- Involvement of Enriched Environment, BDNF and Cell Genesis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här