Genomic Profiling, Mutations and Deranged Signaling in Esophageal Cancer and Hereditary Colorectal Cancer

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Varje år drabbas i världen ca 3 miljoner individer av cancer i mag-tarmkanalen. Stora skillnader finns i incidens med magsäckscancer och matstrupscancer särskilt vanliga i utvecklingsländer, medan tjock- och ändtarmscancer är en av de vanligaste tumörtyperna i västvärlden. Cancer i mag-tarmkanalen ger ofta diffusa symtom, vilket i många fall leder till att tumörerna upptäcks i sena stadier. Idag är 5-årsöverlevnaden 10-20% vid cancer i matstrupe och magsäck och 50% i tjock- och ändtarm. Cancer i mag-tarmkanalen är generellt genetiskt komplex med en rad förvärvade genetiska avvikelser. Kartläggning av dessa genetiska avvikelser och de förändringar i cellens signalvägar de leder till är av betydelse såväl för diagnostik som för att förutse patientens risk för återfall (prognostik) och för att välja bästa behandling (prediktion). Avhandlingen kan indelas i två delar; en som omfattar genetiska profiler i matstrupscancer och en som undersökt mutationer och påverkan på signalkedjor i ärftlig tjock- och ändtarmscancer. I studie I kartlades över- och underskott av genetiskt material i skivepitelcancer i matstrupen. Genetiska avvikelser på kromosomerna 1p36 och 19p13 kunde kopplas till prognos. I studie II undersöktes cancrar som uppkommit på olika platser i matstrupen och magsäcken med kartläggning av mängden genetiskt material och uttrycket av alla arvsmassans gener. Cancer i matstrupen och i övergången till magsäcken visade sig genetiskt lika, medan tumörer i magsäcken uppvisade delvis andra genetiska mönster. Studierna III-V handlar om ärftlig tjock- och ändtarmscancer. I studie III fastställdes att bärarskap av 1100delC mutationen i låg-risk genen CHEK2 var relativt ovanligt (2.5%) hos kvinnor som utvecklat både bröstcancer och tjock- och ändtarmscancer. I studierna IV och V undersöktes tarmscancrar från individer med det ärftliga syndromet hereditär nonpolypos kolorektalcancer (HNPCC). Förändringar i form av mutationer och ändrat uttryck i två olika signalvägar påvisades i en stor del av cancrarna.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Bröstcancer-genetik
Handledare
  • Nilbert, Mef, handledare
  • Borg, Åke, handledare
  • Johansson, Maria C, handledare
Tilldelningsdatum2010 maj 6
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-86443-61-0
StatusPublished - 2010

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2010-05-06
Time: 09:00
Place: Segerfalk lecture hall, Lund

External reviewer(s)

Name: Melin, Beatrice
Title: Associate professor
Affiliation: Department of Radiation Sciences, Umeå University, Umeå

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Genomic Profiling, Mutations and Deranged Signaling in Esophageal Cancer and Hereditary Colorectal Cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här