Gud mellan upplysning och vidskepelse

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

110 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

För snart tio år sedan disputerade jag på en avhandling med titeln Guds återkomst: En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi. Föremålet för studien var det förnyade intresse för gudsfrågan som märkts inom europeisk filosofi under 1900-talets avslutande decennier. Från att det vid århundradets mitt närmast varit tabu att uppehålla sig vid teologiska frågor, kom vid den här tiden en avsevärd förändring att äga rum i det filosofiska tankeklimatet. Tänkare som Jacques Derrida, Jean-Luc Marion och Gianni Vattimo vittnade på olika sätt om att ett kritiskt filosofiskt sökande mycket väl kan gå hand i hand med ett djupt engagemang i teologins klassiska begrepp. Under det knappa decennium som gått sedan jag avslutande studien har två väsentliga utvecklingar ägt rum. För det första framväxten av den så kallade nyateismen, en våg av ofta onyanserad religionskritik som svept fram över både Europa och USA i kölvattnet av terrordåden i New York 2001. För det andra just detta som dåden i New York var ett uttryck för – en tilltagande religiös fundamentalism som allt oftare manifesterar sig i form av våldsamma handlingar på det politiska planet. Båda dessa utvecklingar avviker i ett väsentligt avseende från den filosofiska diskussion jag tecknade i min avhandling. Om än på olika sätt och av olika skäl målar de upp en kontrast mellan demokratiskt grundade värderingar och trohet mot religionens påbud. Kritiskt tänkande och religion tycks med andra ord utesluta varandra.

I ljuset av dessa utvecklingar framstår det kritiska filosofiska arv som jag ägnade mig åt i min avhandling som än mer betydelsefullt. Vad detta arv påminner oss om är inte bara att religion och ett kritiskt filosofiskt sökande kan gå hand i hand, utan att detta rentav är nödvändigt om vi ska nå en djupare förståelse för samtidens alltmer komplexa samspel mellan religion, politik och kultur. I dialog med detta filosofiska arv, men framför allt med den samtida teologin, belyser jag i den här artikeln hur en konstruktiv kritisk reflektion utifrån religionens egna horisonter tillhandahåller viktiga resurser för vår förståelse av såväl historiska som samtida kulturella förhållanden. Ett grundläggande antagande är sålunda att religion och kritisk bildning inte står i uteslutande förhållande till varandra. Tvärtom kräver en kritisk förståelse av såväl politiska som kulturella förhållanden idag en gedigen och djup kunskap om religion och olika föreställningar om det gudomliga. Men min tes är inte bara att vi behöver mer kritisk bildning om religionen; jag vill också undersöka hur religionen själv – i detta fall kristendomen – rymmer en kritisk bildningspotential.
Originalspråksvenska
Titel på gästpublikationEn bok om Gud : Gudstanken i brytningen mellom det moderne og det postmoderne
RedaktörerSven Rise, Knut-Willy Saether
FörlagTapir akademisk forlag
Sidor185-198
ISBN (tryckt)978-82-519-2840-3
StatusPublished - 2011
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap
  • Filosofi

Citera det här