Högsta förvaltningsdomstolen och principföljsam prjeudikatbildning i skattemål

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

I artikeln analyseras Högsta förvaltningsdomstolens roll och ansvar att bevilja prövningstillstånd och bilda prejudikat. Betydelsen av god prejudikatbildning lyfts fram och ett urval av avgöranden illustrerar hur domstolen kan skapa prejudikat för konkreta rättsfrågor, men också av mer generell art. Det finns ett antal exempel på hur domstolen har tagit tillfället i akt att göra detta, men författaren är av uppfattningen att det borde ske tydligare och oftare än vad som hittills har varit fallet. Domstolen bör vara konsekvent och principiell i sitt sätt att hantera tolkningsfrågor. Det måste också
tydligare framgå av argumentation och domskäl.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)42-67
TidskriftSkattenytt
Nummer1-2
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik (exklusive juridik och samhälle)

Citera det här