HIV-1, HIV-2 and other Sexually Transmitted Infections in Guinea-Bissau, West Africa

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

894 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Humant immunbristvirus (HIV) orsakar förvärvat immunbristtillstånd (AIDS). HIV/AIDS-epidemin har hittills innefattat över 60 miljoner människor som har infekterats och över 30 miljoner av dessa har avlidit i AIDS. HIV-infektion smittar via blod, sexuellt och från mor till barn vid graviditet eller via bröstmjölk. Vid infektion infogas virusets arvsmassa i den infekterade personens, vilket gör infektionen kronisk. De främsta målcellerna för HIV är en typ av vita blodkroppar, T-hjälpar-cellerna (CD4+-celler). Genom ett gradvis nedbrytande av dessa försvagas den infekterades motståndskraft mot andra sjukdomar och tumörer. HIV föreligger i två varianter – HIV-1 som är globalt förekommande och HIV-2 som huvudsakligen finns i Västafrika och i länder med historiska band dit, framförallt Portugal och Frankrike. Guinea-Bissau har haft de högsta nivåerna av HIV-2-infektion i världen, men förekomsten har varit i sjunkande medan HIV-1-infektion har ökat. HIV-1 leder vanligtvis till AIDS och död inom 10 års tid medan HIV-2 är mindre aggressivt och man har tidigare ansett att endast ca 25-30% leder till AIDS. HIV-2 smittar också i mindre utsträckning än HIV-1. Det har tidigare spekulerats i om HIV-2-infektion kan skydda mot HIV-1-infektion eller fördröja sjukdomsutveckling vid samtidig infektion. Vi har undersökt olika grupper i Guinea-Bissau – gravida kvinnor som sedan 1987 anonymt har provtagits i samband med förlossning, kvinnor som har sökt hälsovård på grund av underlivsbesvär samt en stor grupp poliser. Därmed har vi kunnat följa trender av HIV-1 och HIV-2-förekomst i Guinea-Bissau och hos poliserna även kunnat följa hur många som efter hand har blivit nysmittade av HIV och hur många som har insjuknat i AIDS och avlidit.
Resultaten av våra studier visar att HIV-2-förekomsten stadigt har sjunkit sedan 80-talet och att HIV-1 under senare hälften av 90-talet passerade HIV-2 som den vanligast förekommande typen, resultat som även har påvisats i andra studiepopulationer i landet. Vi såg att det inbördeskrig som förelåg i Guinea-Bissaau 1998-1999 bidrog till en kraftig ökning av HIV-1-förekomst, både hos gravida kvinnor och poliser och bland poliserna kunde vi även konstatera att antalet nyinfekterade ökade markant under och strax efter kriget. Den kraftiga ökningen av HIV-1-infektion var dock inte varaktig utan efter kriget lade sig förekomsten på en jämnt högre nivå i båda grupperna.
De flesta undersökningar av HIV-2 har utgått från individer som redan har varit HIV-2-positiva redan vid studiens begynnelse, där man inte har känt till hur länge personerna har varit smittade. I gruppen av poliser kunde vi genom upprepade undersökningar av alla deltagare fastställa ungefärliga datum för infektionerna och sedan undersöka sjukdomsförloppet hos HIV-2 jämfört med HIV-1. Vi såg då att en något större andel av HIV-2-infekterade individer utvecklade klinisk AIDS (ca 50%) än vad man tidigare trott. Det tog dock nästan dubbelt så lång tid, i medeltal 15 år jämfört med 8,9 år hos HIV-1-positiva individer. Vi såg också en klar koppling mellan tidig förlust av T-hjälparceller och sjukdomsutveckling vilket visar att skeenden tidigt i infektionsförloppet är av betydelse för fortsatt prognos, precis som vid HIV-1-infektion.
Hos individer med HIV-1 och HIV-2 dubbelinfektion såg vi att samtidig HIV-2-infektion verkar skydda mot sjukdomsutveckling av HIV-1, men vi kunde endast klarlägga det i de fall HIV-2-infektion hade förelegat före HIV-1-infektionen inträffade. De kliniska resultaten stämde överens med molekylära studier där vi såg tecken till att nybildning av HIV-1 hämmades i närvaro av HIV-2. Ytterligare insikter i orsakerna till HIV-2:s dämpande inverkan på HIV-1-infektion är viktig för att kunna dra slutsatser som kan användas för framtagande av terapeutiska vacciner som skulle kunna förhindra sjukdomsutveckling hos HIV-1 positiva personer.
Vi undersökte förekomst av andra sexuellt överförbara infektioner förutom HIV. Vi såg höga nivåer av bland annat Trikomonas, herpes- och klamydia-infektion, men låga nivåer av bland annat gonorré och syfilis. HIV-positivitet var kopplad till herpes och Mycoplasma genitalium-infektion.
Inför framtiden är det viktigt att fortsätta övervaka trenderna i epidemierna av HIV-1 och HIV-2, framförallt för att snabbt upptäcka om HIV-1-spridning ökar. Det är av betydelse att sätta upp bättre övervakning av sexuellt överförbara infektioner för att kunna behandla dem korrekt och därmed även förhindra HIV-spridning. Våra resultat visar att även om HIV-2 utvecklar sjukdom i mindre utsträckning än HIV-1 så är det i större utsträckning än tidigare känt och vår förhoppning är att vaksamheten för sjukdom och insättning av antiretroviral terapi kommer att ökas för den här gruppen. I framtiden skulle det vara av värde att få till stånd rutinmässig virusmätning av HIV-2 så att behandling av HIV-2 infektion lättare skulle kunna utvärderas, framförallt då HIV-2-infektion regelmässigt svarar långsammare på antiretroviral behandling än HIV-1. Den största utmaningen avseende HIV-epidemin i Guinea-Bissau är att sätta in tillräckligt stor andel patienter på antiretroviral behandling och att hälsovårdssystemet ska klara av att erbjuda den ökande mängden personer fortsatt behandling.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Handledare
  • Norrgren, Hans, handledare
  • Jansson, Marianne, handledare
Tilldelningsdatum2012 mars 9
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-86871-82-6
StatusPublished - 2012

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2012-03-09
Time: 13:00
Place: Medicinens Aula, Ingång 35, SUS Malmö

External reviewer(s)

Name: Schim van der Loeff, Maarten
Title: Associate Professor
Affiliation: Cluster of Infectious Diseases, Public Health Service of Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”HIV-1, HIV-2 and other Sexually Transmitted Infections in Guinea-Bissau, West Africa”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här