Hormonal factors in rheumatoid arthritis – Their impact on disease risk and severity

Mitra Pikwer

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

615 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Ledgångsreumatism är en kronisk autoimmun sjukdom, som framföra allt angriper lederna, och orsakar smärta, stelhet och svullnad. Sjukdomens svårighetsgrad kan variera kraftigt och ett vanligt sätt att värdera svårighetsgraden av sjukdomen är att mäta antikroppar (till exempel reumatoid faktor) i blodet. De som har antikroppar har oftast en svårare sjukdom än de som inte har det (reumatoid faktor negativa). I fertil ålder är sjukdomen är 4-6 gånger vanligare hos kvinnor i än hos män. Män kan också drabbas, och risken ökar ju äldre de är, samtidigt som produktion av det manliga hormonet testosteron minskar. Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd, men det pågår forskning och flera riskfaktorer har blivit mer etablerade, som t.ex. rökning och ärftlighet. Att hormoner kan påverka vårt immunförsvar är känt sedan tidigare, och könsfördelning gör att man misstänker att könshormoner kan påverka risken att få ledgångsreumatism samt hur svår sjukdom man får.
Sedan sjuttiotalet har man i Malmö genomfört två stora hälsoundersökningar, Malmö Förebyggande Medicin (MFM) mellan 1974-1992 talet och Malmö Kost Cancer (MKC) 1991-1996. Syftet med dessa var att finna riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom samt cancer. Genom att söka i våra register med patienter med ledgångsreumatism har vi i vår forskning identifierat män och kvinnor som medverkade i dessa hälsoundersökningar och sedan utvecklade ledgångsreumatism. I hälsoundersökningarna har de medverkande svarat på frågeformulär, samt lämnat blodprover, som har sparats nedfrysta.
I de första två artiklarna beskriver vi hur vi i vår forskning undersökt huruvida hormonella faktorer påverkar risken att insjukna i ledgångsreumatism. Vi fann 136 kvinnor som var med i MKC, och senare utvecklade ledgångsreumatism. För varje fall valde vi sedan ut 4 kontroller som medverkade i MKC samma år och som var i samma ålder som fallet. Samtliga medverkande har givit sitt tillstånd att delta i forskning, som är godkänd av etiska kommittén. Genom att jämföra dessa grupper noterade vi att de kvinnor som ammade sina barn en längre tid, hade lägre risk att få ledgångsreumatism senare i livet. Ju längre tid de hade ammat, desto mindre var risken att få sjukdomen. Amning mer än ett år halverade risken. Vi såg ingen tydlig påverkan på risken att få sjukdomen om man hade ätit p-piller eller fött flera barn. Vi såg också att kvinnor som kom tidigt i klimakteriet, vid 45 år eller tidigare, hade en ökad risk att få sjukdomen jämfört med de kvinnor som kom i klimakteriet senare. Detta samband kvarstod även när vi tagit hänsyn till rök-vanor och utbildningsnivå, och vi vet från tidigare studier att detta är faktorer som påverkar både risken att få ledgångsreumatism och att komma i tidigt klimakterium.
Genom att studera patienternas journaler undersökte vi om dessa hormonella faktorer, som påverkade risken att få ledgångsreumatism, också påverkade hur svår sjukdom man får. Vi noterade att tidigt klimakterium ökade risken att få en mildare typ av ledgångsreumatism, som oftast var reumatoid faktor negativ.
I tidigare studier har man funnit att män med ledgångsreumatism har lägre nivåer av könshormonet testosteron. Man vet också av tidigare forskning, att den inflammation som finns kroppen när man har ledgångsreumatism kan sänka nivåerna av testosteron. Det är därför svårt att veta om de uppmätta låga nivåerna hos patienterna är en konsekvens av sjukdomen eller en del av orsaken.
Vi fann i våra register 104 män som utvecklat RA efter att ha medverkat i MFM, och för vilka blodprov fanns sparade. När vi mätte hormonnivåerna fann vi att män som utvecklade en mildare typ av ledgångsreumatism, reumatoid faktor negativ sjukdom, hade lägre nivåer av testosteron än matchade kontroller, efter att man tagit hänsyn till deras rökvanor, vikt och längd. Denna studie är den första som har visat ett sådant samband, och fler studier behövs för att bekräfta det.
Sammantaget har vi i vår forskning funnit att hormonella faktorer kan påverka risken att få en mildare variant av ledgångsreumatism. Amning skyddar kvinnor från att insjukna. Att komma tidigt i klimakteriet är kopplat till en ökad risk för att få ledgångsreumatism, men den typ man får är en mildare variant. Män som utvecklar den mildare typen av sjukdomen har lägre nivåer av testosteron i blodet innan sjukdomen utvecklas.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Internmedicin - epidemiologi
Handledare
  • Turesson, Carl, handledare
  • Jacobsson, Lennart, handledare
Tilldelningsdatum2012 okt. 5
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-87189-39-5
StatusPublished - 2012

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2012-10-05
Time: 09:00
Place: Medicinska klinikens aulan, Inga Marie Nilssons gata 46, Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

External reviewer(s)

Name: Silman, Alan
Title: Professor
Affiliation: University of Manchester

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan klinisk medicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Hormonal factors in rheumatoid arthritis – Their impact on disease risk and severity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här