Human papillomaviruses in skin cancer and cervical cancer

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

401 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Papillomvirus (PV) är små virus som förmodligen infekterar alla däggdjur
samt fåglar. De papillomvirus som infekterar människa kallas humant papillomvirus
(HPV) och kan infektera antingen huden eller slemhinnor.
Att livmoderhalscancer orsakas av bestående infektion med HPV har varit
känt länge. Man har länge också misstänkt att HPV-infektioner i huden kan
orsaka icke-melanom hudcancer (NMSC) men orsakssambandet är inte bevisat.
I gruppen NMSC ingår i huvudsak diagnoserna skivepitelcancer (SCC) och
basalcellscancer (BCC). Vi har undersökt risken att utveckla NMSC om man
har en HPV-infektion i huden tillsammans med andra kända riskfaktorer för
hudcancer och om detektion av antikroppar mot HPV som infekterar huden
sammanfaller med förekomst av HPV-DNA i huden. Vi har även tittat på hur
sexuellt överförbara HPV-infektioner samverkar med andra faktorer, så som andra
infektioner och rökning, i utvecklingen av livmoderhalscancer.
Två av studierna om NMSC är designade som sjukhusbaserade fall-kontrollstudier
(individer som redan har en sjukdom jämförs med individer utan sjukdomen),
där vävnad från tumör och frisk hud analyserats för förekomst av HPVDNA
och serumprov testats för förekomst av antikroppar mot 14 olika HPVtyper.
En tredje NMSC-studie och en studie om livmoderhalscancer är båda
designade som prospektiva (framåtblickande) fall-kontroll-studier där biobanker
länkats till cancerregister för att identifiera individer med sjukdomen som lämnat
prov till biobanken. Inom varje biobank har kontroller sedan valts efter
matchning mot fallen (faktorer så som kön, ålder och tidpunkt för provtagning)
och serumprov från både fall och kontroller samlats in och analyserats. Från
fallen med livmoderhalscancer har även tumörvävnad testats för HPV-DNA.
Sammanfattningsvis fann vi att infektion i huden med HPV från genus beta
species 2 innebar en ökad risk att utveckla SCC i huden samt att förhöjd exponering
av huden för solljus var en riskfaktor för att få en HPV-infektion. För
livmoderhalscancer fann vi att om DNA-test och antikroppstest var positivt för samma HPV-typ ökade risken att utveckla livmoderhalscancer jämfört med om
man bara testats positiv för antikroppar eller om HPV-typerna inte överensstämde.
Att ha varit infekterad med Chlamydia trachomatis var också kopplat
till livmoderhalscancer och bidrar troligen till risken.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Klinisk mikrobiologi, Malmö
Handledare
  • Dillner, Joakim, handledare
  • Forslund, Ola, handledare
  • Arnheim, Lisen, handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2010 apr. 22
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-86443-55-9
StatusPublished - 2010

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2010-04-22
Time: 09:00
Place: lecturing hall pathology department, Malmö

External reviewer(s)

Name: favre, michel
Title: professor
Affiliation: Pasteur Institute, Paris, France

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi inom det medicinska området

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Human papillomaviruses in skin cancer and cervical cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här