Identification of tissue biomarkers of prognostic significance in pancreatic cancer

Bidragets översatta titel : Identifiering av vävnadsbiomarkörer av prognostisk betydelse vid pankreascancer

Dingyuan Hu

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

268 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Pankreascancer, dvs cancer i bukspottkörteln, utgör nu den tredje vanligaste orsaken till död i cancer och kommer om inga genombrott görs att utgöra andra orsak till cancerrelaterad död inom några år (efter lungcancer). Avsaknad av tidiga symtom och en uttalad terapisvikt är bidragande faktorer till den dåliga prognosen. Femårsöverlevnaden ligger på endast maximalt 6 % och pankreascancer orsakar, förutom den höga dödligheten, också betydande kostnader för samhället. Det finns idag ett mycket begränsat antal diagnostiska biomarkörer för såväl blodprov som vävnadsdiagnostik. I serum har sedan decennier tumörmarkören CA 19-9 använts medan man i vävnad inte haft några möjligheter att identifiera biomarkörer som skulle ge en mera individbaserad behandling och därmed potentiellt kunna öka överlevnad. Syftet var att identifiera och validera nya biomarkörer från pankreascancervävnad för en förbättrad prognostisk information. Med hjälp av s k proteomik och en teknik benämnd masspektrometri studerades initialt formalin-fixerad paraffininbäddad cancervävnad från nio patienter som genomgått pankreaskirurgi med en efterföljande kort överlevnad (< 12 månader), respektive tio patienter med en förhållandevis lång överlevnad (> 45 månader). Slutligen definierades 25 proteiner, varav 18 var uppreglerade vid lång överlevnad och sju uppreglerade vid kort överlevnad. I de åtföljande fyra delarbetena utförs ett valideringsarbete på cirka 140 patienter som genomgått kirurgisk resektion av sin pankreascancer. Teknikerna som genomgående använts var konstruktion av en s k tissue microarray, dvs ett mycket litet vävnadsblock, som sedan snittas och infärgas med immunhistokemi riktat mot de olika markörer som identifierats i den initiala proteomikstudien. I delarbete 2 studeras calcium activate chloride channel regulator-1 (CLCA1) där en låg nivå visar sig korrelera med en kortare sjukdomsfri överlevnad. I delarbete 3 befinnes markören galectin-4 korrelera till återfall av pankreascancer inom ett år och korrelerar också i sin nivå med den totala överlevnaden både ett och tre år efter kirurgi. I delarbete 4 kommer vi in på de betydelsefulla fynd man har vid pankreascancer, dvs att enbart 10-20 % av tumören utgörs av cancerceller medan kringliggande bindväv med såväl specifika celler och kollagen dominerar och har en koppling till tumörens tillväxt och metastaseringspotential. I det fjärde arbetet visade sig lågt uttryck av P4HA2, som bildar kollagen, och ett högt uttryck av PRTN3, som bryter ner kollagen, där denna kombination korrelerar till en mycket kort både sjukdomsfri som total överlevnad. I det femte delarbetet studeras fibronectin-1-uttrycket i stroma där ett högt uttryck korrelerar med aggressiva tumörkaraktäristika på opererade patienter, men någon koppling till överlevnad kan dock inte ses. Sammanfattningsvis finns här nu en “panel” med nya pankreascancerbaserade biomarkörer som ger prediktiv och prognostisk information. Ytterligare valideringsarbete kommer att göras.
Bidragets översatta titel Identifiering av vävnadsbiomarkörer av prognostisk betydelse vid pankreascancer
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
 • Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Handledare
 • Andersson, Roland, handledare
 • ANSARI, DANIEL, Biträdande handledare
 • Marko-Varga, György, Biträdande handledare
 • Yi, Jiang, Biträdande handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2019 maj 13
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-777-6
StatusPublished - 2019

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2019-05-13
Time: 13:00
Place: Föreläsningssal 1, Centralblocket, Entrégatan 7, Skånes Universitetssjukhus i Lund
External reviewer(s)
Name: Sund, Malin
Title: professor
Affiliation: Umeå University, Umeå, Sverige

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Kirurgi
 • Cancer och onkologi

Nyckelord

 • pankreascancer
 • proteomik
 • masspektrometri
 • biomarkörer
 • prognos
 • CLCA1

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Identifiering av vävnadsbiomarkörer av prognostisk betydelse vid pankreascancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här