Industrial Dynamics and Regional Structural Change: Geographical Perspectives on Economic Evolution

Martin Henning

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract
I avhandlingen undersöks den ekonomiska omvandlingsprocess som skett i Sverige sedan mitten av 1970-talet. Av speciellt intresse är hur och varför de fördelar som företag och branscher åtnjuter på grund av samlokalisering med andra ekonomiska aktörer (så kallade agglomerationsexternaliteter) varierar över olika faser av ekonomisk omvandling. Avhandlingen baserar sig på de framsteg som gjorts inom evolutionär ekonomisk teori på senare år, och tre olika teoretiska ramverk används för att strukturera avhandlingens olika undersökningsdelar.
För det första undersöks strukturell förändring på branschnivå in Sverige från 1970-talet utifrån en ekonomhistorisk teknikskiftesmodell. Från unik longitudinell data utformas en tillväxttaxonomi för de svenska branscher som tillhör den ”tillverkningsrelaterade” ekonomin. Resultaten indikerar att omvandlingsfasens starka tillväxt framför allt har varit koncentrerad till ett fåtal branscher under starka teknologiska omvandlingstryck. Dessutom visar resultaten att de industrirelaterade sektorerna i svensk ekonomi är minst lika betydelsefulla i slutet av undersökningsperioden som i dess början. Vi kartlägger också omvandlingens regionala mönster, och vi finner att den regionala divergensprocess som kännetecknar svensk ekonomi sedan 1990-talet framför allt drivs av ett fåtal branschers starka tillväxt i stockholmsregionen. De flesta övriga branscher uppvisar mycket stabila relativa lokaliseringsmönster.
För det andra använder vi tekniker för analys av paneldata för att mäta hur olika typer av agglomerationsexternaliteter påverkar branschmässig utveckling under den industriella livscykeln. I generella drag tenderar unga industrier att dra nytta av lokalisering i diversifierade regionala miljöer med tillgång till en högt kompetent arbetskraftspool. Mogna branscher, å andra sidan, förefaller dra mer nytta av lokalisering i specialiserade lågkostnadsregioner.
För det tredje undersöker vi hur agglomerationsexternaliteter påverkar arbetsställens överlevnad under olika stadier av arbetsställens utveckling. Resultaten pekar på att diversifierade regionala miljöer är positiva för arbetsställens överlevnad i tidiga faser av deras levnad. Dessutom framhäver vi värdet av att analysera påverkan av en stark regional närvaro av teknologiskt relaterade branscher på arbetsställens överlevnad. Vi använder en ny metod, kallad ”Revealed Relatedness”, för att mäta detta. Denna nya metod öppnar för en lång rad av nya forskningsfrågor.
Sammantaget demonstrerar avhandlingen värdet av att analysera långa tidsperioder för att förklara hur regional utveckling sker, och hur regional utveckling är sammankopplad med ekonomisk omvandling på olika nivåer.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Handledare
  • Olander, Lars-Olof, handledare
  • Lundquist, Karl-Johan, handledare
Tilldelningsdatum2009 feb. 27
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-976521-5-5
StatusPublished - 2009

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2009-02-27
Time: 10:15
Place: Sal 111, Geocentrum 1, Sölvegatan 10, Lund
External reviewer(s)
Name: Winther, Lars
Title: Associate Professor
Affiliation: Department of Geography and Geology, Section of Geography, University of Copenhagen, Denmark
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturgeografi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Industrial Dynamics and Regional Structural Change: Geographical Perspectives on Economic Evolution”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här