Innate defense mechanisms of the nasal airway

Henrik Widegren

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Rinit är en av våra vanligaste sjukdomar och betyder ordagrant inflammation i näsan. Det är också inflammationen i nässlemhinnan som orsakar de välkända symptomen vid rinit: snuva, nästäppa och klåda i näsan. Inflammationen orsakas av att immun¬försvaret reagerar på ämnen i vår omgivning. Det kan t.ex. vara pollen, som hos de av oss som är allergiska ger allergisk rinit, hösnuva. Ett annat exempel är virus som orsakar förkylningar.

Förutom patienternas lidande medför rinit stora kostnader på grund av sjukfrånvaro och sänkt prestationsförmåga. Trots att rinit i sig inte är en allvarlig sjukdom så kan rinit förvärra astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). De medicinska behandlingar som idag används mot rinit, t.ex. kärlsamman¬dragande ”näsdroppar”, kortisonnässprayer och antihistamin¬tabletter, syftar till att dämpa reaktioner i nässlemhinnan. Men trots detta blir få patienter symptomfria.

Immun¬försvaret delas traditionellt upp i en medfödd och en adaptiv del. Det medfödda försvaret uppfattar yttre hot, så kallade patogener, t.ex. virus, genom att känna igen molekylära mönster på patogenernas yta. Då aktiveras snabbt ett system av immunologiska celler (t.ex. makrofager, neutrofiler och epitelceller) och signalsubstanser (cytokiner, mediatorer och antimikrobiella peptider) som angriper patogenerna. Samtidigt aktiveras det adaptiva immunförsvaret.

Det adaptiva försvaret är evolutionärt ett yngre system och omfattar bildande av aktiverade lymfocyter och specifika antikroppar mot patogener. Det tar längre tid att aktivera, men när det väl har kommit igång så är mycket effektivt. Det är det adaptiva immunförsvaret som orsakar allergisk rinit. Då bildar kroppen, felaktigt, antikroppar mot så kallade allergen, t.ex. från pollen, och när patienten andas in pollen reagerar nässlemhinnan och blir rinnande, svullen och kliande.

Denna avhandling undersöker tre signalsubstanser, tumour necrosis factor-α (TNFα), Clara cell protein 10 (CC10) och leukotrien B4 (LTB4). Dessa substanser deltar i det medfödda immunförsvaret, men deras roll vid inflammation i nässlemhinnan är relativt okänd. Mer kunskap om deras effekter skulle kunna leda fram till nya läkemedel mot hösnuva och förkylning.

Avhandlingen försöker ge svar på följande frågor:
i. Framkallar TNFα en inflammation i nässlemhinnan och vad utmärker i så fall denna? Gör TNFα patienter med hösnuva mer känsliga för allergen?
ii. Är det möjligt att minska symptomen vid hösnuva genom att tillföra det anti-inflammatoriska ämnet CC10?
iii. Vilka effekter har LTB4 när det administreras till nässlemhinnan? Kan LTB4-nässpray ha en virushämmande effekt?

I avhandlingens fyra studier ingick totalt 155 friska försökspersoner och patienter med hösnuva. Dessa blev sprayade i näsan med olika doser av TNFα, CC10 och LTB4. Beroende på vilken substans som undersöktes så mättes därefter nässymptom, nasalt PIF (ett mått på nästäppa), inflammatoriska ämnen i nässköljningar, effekten av pollen¬provokationer samt mängden inflammatoriska celler i näsbiopsier. I den sista studien med LTB4 fanns det även med en del där neutrofiler stimulerades med LTB4 i provrör, samt en del där försökspersoner utsattes för förkylningsvirus samtidigt som de behandlades med LTB4.

Alla studier har varit randomiserade, blindade och placebokontrollerade.

I studierna framkom följande:
i. TNFα-nässpray gav inga akuta symptom eller inflammatoriska effekter. Ett dygn senare fick man dock en inflammatorisk reaktion. I denna situation blev patienter med hösnuva inte mer känsliga för allergen.
ii. En veckas behandling med CC10-nässpray gjorde inte att patienter med hösnuva fick mindre allergen-orsakade symptom eller mindre inflammation i nässlemhinnan.
iii. LTB4-nässpray framkallade en neutrofilansamling i nässlemhinnan. LTB4 påverkade neutrofiler i provröret så att de dödade virus. Behandling med LTB4 påverkade inte förkylningssymptom.

Resultaten har lärt oss mer om det medfödda immunförsvaret i nässlemhinnan. TNFα framkallar inflammation men påverkar inte direkt symptomen vid allergisk rinit. Tillförsel av CC10 är sannolikt inte effektivt mot allergisk rinit. LTB4 tycks inte vara effektivt mot förkylning, men vi föreslår att LTB4 utvärderas vidare som behandling vid tillstånd orsakade av andra luftvägsvirus.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Öron-, näs- och halssjukdomar, Lund
Handledare
  • Greiff, Lennart, handledare
  • Korsgren, Magnus, handledare
Tilldelningsdatum2010 maj 12
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-86443-67-2
StatusPublished - 2010

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2010-05-12
Time: 13:00
Place: Segerfalksalen, BMC A, Lund

External reviewer(s)

Name: Howarth, Peter
Title: Dr
Affiliation: University of Southampton

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oto-rino-laryngologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Innate defense mechanisms of the nasal airway”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här