Interest in Material Cycle Closure? Exploring Evolution of Industry's Responses to High-grade Recycling from an Industrial Ecology Perspective

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Många material som ingår i tillverkade varor har kvar sina kvaliteter även när varorna är uttjänta. Men bara en liten del av dessa material återvinns idag på ett sätt som gör det möjligt att återanvända materialet för samma syfte och med bevarade egenskaper. I allmänhet har det industriella samhället fortsatt att praktisera en slit- och slängmentalitet, trots att det bevisligen går att sluta materialcyklerna för ett stort antal ämnen.

Denna avhandling tar sin utgångspunkt i de teorier som utvecklats inom forskningsområdet industriell ekologi. Naturens kretslopp används här som en modell för det framtida industriella samhällets möjliga utveckling, där produktionen baseras på slutna material- och energiflöden.

Avhandlingen bygger på tre fallstudier. Två av dessa behandlar plastmaterial och deras användning inom bilindustrin. Den tredje fallstudien studerar hur återvinningen av aluminium har utvecklats. Fallstudierna har använts för att ta fram en förklaringsmodell som beskriver hur företag agerar i en situation när det finns tekniska möjligheter att på ett lönsamt sätt skapa de inom industriell ekologi eftersträvade slutna kretsloppen. I avhandlingen presenteras möjliga förklaringar till varför arbetet med att skapa dessa kretslopp genom höggradig återvinning ofta går långsamt trots goda tekniska och ekonomiska förutsättningar. Avslutningsvis diskuteras vilka åtgärder som har bäst förutsättningar för att överbrygga de barriärer som idag ofta förhindrar en miljö- och resursmässigt eftersträvansvärd utveckling.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Internationella miljöinstitutet
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2003 sep 19
Förlag
Tryckta ISBN91-88902-31-5, 91-88902-32-3
StatusPublished - 2003

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2003-09-19
Time: 13:30
Place: Aula International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund Institute of Technology

External reviewer(s)

Name: Chertow, Marion
Title: Assistant PhD professor
Affiliation: Yale University, USA

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Interest in Material Cycle Closure? Exploring Evolution of Industry's Responses to High-grade Recycling from an Industrial Ecology Perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här