KONFLIKTERNA I SKOGEN: – EN ANALYS AV REGELKONFLIKTER OCH MYNDIGHETSAGERANDE

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

262 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Vi har undersökt orsaken till de pågående kon!ikterna mellan skogsägare och
skogsvårdande myndigheter angående tillämpningen av artskyddsförordningen.
Vi konstaterar att myndigheterna i ett internt projekt har utvecklat en tillämp-
ning av artskyddsförordningen som saknar stöd i gängse rättskällor, som lagtext,
förarbeten och praxis. Tillämpningen etablerades i internt framtagna riktlinjer för
handläggning av artskyddsärenden. Vi konstaterar att den nya tillämpningen kon-
sekvent är till nackdel för den enskilde skogsbrukaren. De viktigaste punkterna är
a) en försämrad möjlighet att få ersättning vid nekad skogsbruksåtgärd, b) svårighet
att av myndigheten få svar på vad som gäller och c) en utökad börda för utrednin-
gar och bevisföring för den enskilde.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)83-113
TidskriftJuridisk Publikation
Volym2021
Nummer1
StatusPublished - 2021 juni

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle
  • Tvärvetenskapliga studier
  • Nationalekonomi

Fria nyckelord

  • Äganderätt
  • Skogsbruk
  • Rättssäkerhet
  • Rättstillämpning
  • Mänskliga rättigheter

Citera det här