Living and Dying with Primary Sjögren's Syndrome Studies on Aetiology, Treatment, Lymphoma, Survival and Predictors

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Denna avhandling hade som målsättning att belysa långtidsförloppet vid primärt Sjögrens syndrom (SS). Studierna är baserade på registret över SS-patienter vid Universitetssjukhuset MAS och de Amerikansk-Europeiska konsensuskriterierna för SS från 2002.

Helicobacter pylori (H. pylori) är inte mer prevalent bland SS-patienter än bland kontrollpersoner. Bakteriens förekomst är inte associerat med allvarlig körteldysfunktion eller immunologisk rubbning. Således behövs inte screening av H. pylori om inte symtom föreligger.

Trötthet och nedsatt livskvalitet bidrar till sjukskrivning, sjukpension och mental ohälsa. Vid en 5 års uppföljning upptäcktes ingen progredierande försämring av livskvaliteten i motsats till en förväntad åldersrelaterad reduktion i normalbefolkningen.

Vår dubbel-blinda randomiserade kontrollerade studie med gammalinolensyra (GLA), en essentiell Omega-6 fettsyra, visade ingen överlägsenhet över placebo vad gäller förbättring av trötthet vid primärt SS. En generell rekommendation att använda denna hälsokostmedicinen vid SS kan således inte utfärdas.

En longitudinell uppföljning av körteldysfunktionen resulterade i fyndet att objektiva mätresultat tyder på en lätt försämring efter 5 år, vilket predikterades av lågt komplement vid baselineundersökningen. Tolkningen försvårades av påtagliga golv- och takeffekter vid användning av de tillgängliga mätmetoderna.

Efter samkörning av vårt patientmaterial med svenska dödsorsaks- och cancerregistret kunde vi beräkna standardiserade dödsrisker och cancerincidensrisker (SMRs och SIRs). SIR för non-Hodgkin's lymfom: 15,57 [95% konfidens intervall (CI) 7,77-27,85]. Osaksspecifik SMR för död till följd av hematologisk malignitet: 7,89 [CI 2,89-17,18]. Aggressiva diffusa stora B-cells-lymfom predominerade. Riskfaktorer för både död och lymfom var lågt komplement vid tiden för diagnosen. Nya starka prediktorer för lymfomutveckling var CD4+ T-lymfocytopeni, hazard ratio (HR) 8,14 [CI 2,10-31,53] och låg CD4+/CD8+ T-cells kvot, HR 10,92 [CI 2,8-41,83]. Totalmortalitet, kardiovaskulär mortalitet och incidens av icke-hematologisk malignitet var inte ökade.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Handledare
  • Jacobsson, Lennart, handledare
Tilldelningsdatum2005 aug. 26
Förlag
ISBN (tryckt)91-85439-63-0
StatusPublished - 2005

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2005-08-26
Time: 13:00
Place: Medicinklinikens Aula, Universitetssjukhuset MAS, Ingång 35

External reviewer(s)

Name: Isenberg, David
Title: Professor
Affiliation: Centre for Rheumatology, Department of Medicine, The Middlesex Hospital and University College, Lond

---


<div class="article_info">. <span class="article_issue_date">2001</span>. <span class="article_title">Seroprevalence of Helicobacter pylori Helicobacter pylori in primary Sjögren's syndrome</span> <span class="journal_series_title">Clinical and Experimental Rheumatology</span>, <span class="journal_volume">vol 19</span> <span class="journal_pages">pp 633-8</span>.</div>
<div class="article_info">. <span class="article_issue_date">2002</span>. <span class="article_title">Gammalinolenic acid treatment of fatigue associated with primary Sjögren's syndrome</span> <span class="journal_series_title">Scandinavian Journal of Rheumatology</span>, <span class="journal_volume">vol 31</span> <span class="journal_pages">pp 72-9</span>.</div>
<div class="article_info">. <span class="article_issue_date">2005</span>. <span class="article_title">Proposed core set of outcome measures in patients with primary Sjögren's syndrome. A 5 year followup</span> <span class="journal_series_title">The Journal of Rheumatology</span>, <span class="journal_volume">vol 32</span> <span class="journal_pages">pp 1495-502</span>.</div>
<div class="article_info">. <span class="article_issue_date"></span>. <span class="article_title">Lymphoma and other malignancies in primary Sjögren's syndrome. A cohort study on cancer incidence and lymphoma predictors</span> (submitted)</div>
<div class="article_info">. <span class="article_issue_date">2004</span>. <span class="article_title">Mortality and causes of death in primary Sjögren's syndrome</span> <span class="journal_series_title">Arthritis & Rheumatism</span>, <span class="journal_volume">vol 50</span> <span class="journal_pages">pp 1262-9</span>.</div>

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Living and Dying with Primary Sjögren's Syndrome Studies on Aetiology, Treatment, Lymphoma, Survival and Predictors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här