Sammanfattning

Lungultraljud har visat god precision och reproducerbarhet som diagnostiskt komplement till klinisk undersökning vid akut dyspné.

Lungultraljud utförs bedside och är relativt lätt att lära sig, men kräver träning och strukturerat utförande för att inte resultera i felaktiga diagnoser.

Lungultraljud baseras till största delen på tolkning av artefakter. Vid en normalt luftfylld lunga bildas horisontella reverberationsartefakter kallade A-linjer. Vid extracellulärt vätskeutträde uppstår vertikala B-linjer, vilka reducerar de normala A-linjerna.

Lungultraljud med räkning av antal B-linjer har visat sig vara lovande för värdering av interstitiellt ödem vid hjärtsvikt, men ytterligare studier behövs.
Bidragets översatta titel Lung ultrasound promising method for assessing acute dyspnea and monitoring decompensated heart failure
Originalspråksvenska
TidskriftLakartidningen
Volym118
StatusPublished - 2021 juni 8

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Lungultraljud – en uppseglande metod vid dyspné och hjärtsvikt”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här