Mörka Neuron och Mobiltelefoner: Dedicerad till en 90-årig man, Arne Brun i Lund

Bertil R Persson, Catarina Blennow, Arne Brun, Jacob Eberhardt, Gustav Grafström, Lars Malmgren, Henrietta Nittby-Redenbrant, Leif Salford, Susanne Strömblad

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

23 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Med denna svenska översikt av våra egna och andra forskares observationer av mörka neuron vid mikrovågs exponering från mobiltelefoner, som lite senkommet tillägnas Arne Brun på hans 90 års-dag, vill vi att hans insatser blir uppmärksammade och inte faller i glömska.
Kring 2000 millennium skiftet pågick ett intensivt arbete i Lund med att sammanfatta och bekräfta effekterna av exponering med GSM-900 MHz mikrovågor på blod-hjärna barriären och hjärnans neuroner. Leif G. Salford, Arne Brun och medarbetare presenterade år 2003 i tidskriften Environmental Health Perspectives resultaten från en undersökning av skador på nervcellerna i råtthjärna efter exponering för mikrovågor från GSM Mobiltelefoner.
Kontroller och testdjur visade alla tecken på närvao av albumin i hypotalamus, vilket år normalt och indikerar att albumin infärgningen av BBB läckaget också fungerar. Cresylviolettfärgningen avslöjade förekomst av spridda och grupperade mörka nervceller, som ofta var skrumpna och mörkt homogent färgade utan urskiljbara interna cellstrukturer. Några av dessa mörka nervceller var också albuminpositiva eller visade cytoplasmatiska mikrovakuoler som indikerar en aktiv patologisk process.
År 2008 presenterades resultaten av ytterligare undersökningar av blod-hjärn barriärens permeabilitet och nervcellsskador i råtthjärnan efter en återhämtningstid på antingen 14 och 28 dagar efter 2 timmas exponering för mikrovågor från GSM-mobiltelefoner i 900 MHz-bandet. Efter 14 dagars återhämtningstid observerades albumin-läckage i BBB och albumin upptag i neuroner. Mörka neuron observerades endast hos råttor som exponerats med det lägsta SAR-värdet, 0,12 mW/kg. Efter 28 dagars återhämtnings period observerades läckage av albumin endast hos råttor som exponerats med det högsta SAR-värdet, 100 mW/kg. Däremot observerades efter 28 dagar förekomst av mörka neuron i råtthjärnor hos alla grupperna vilket korrelerade väl med neuronernas albumin upptag.
I studien observeras neuro-patologiska förändringar redan vid SAR-värden så låga som 0,12 mW/kg vilket överensstämmer med våra tidigare resultat. Speciellt iögonfallande är att det högsta albumin upptaget i neuroner observeras vid den lägsta SAR nivån på 0,12 mW/kg. Frekvensen hos förekomsten av mörka nervceller ökade, jämfört med kontrollerna både efter 14 och 28 dagars återhämtning, men var endast signifikant vid 28 dagar efter exponering. Inga signifikanta tecken på förekomsten av mörka neuron observerades emellertid efter 7 dagars återhämtning.
I en Fransk studie redovisad av Poulletier de Gannes och medarbetare 2009 exponerades enbart huvudet hos 16 st. Fischer 344-råttor (14 veckor gamla) för GSM-900 under 2 timmar vid SAR värden 0,14 och 2,0 W/kg. Fjorton alternatvt 50 dagar efter GSM-900 exponeringen kunde varken BBB-läckage eller förekomst av mörka nervceller upptäckas i rått hjärnorna. Deras resultat indikerar att det föreligger en väsentlig skillnad i resultaten vid helkropp exponering jämfört med exponering av endast huvudet.
År 2015 presenterades en studie, stödd av Nationella Vetenskaps Akademin i Kina (NSFC), avseende albumin-läckage i blod-hjärnbarriären efter exponering med kontinuerliga mikrovågor på 900 MHz med SARvärden mellan 0,016 (hela kroppen) och 2 W/kg (lokalt i huvudet). Hos råttor som exponerats under 28 dagar observerades cellulärt ödem och neuronal cellorganell degeneration hos råttorna. Dessutom observerades med immun-färgning BBB-läckage av albumin i hippocampus och cortex. Efter exponering för 900 MHz mikrovågor under 14 respektive 28 dagar hade serum albumin diffunderat in i neuropilen mellan cellkropparna, som omger neuronerna. Upptag av Albumin i hippocampus neuron hos råttor exponerade under 28 dagar, visar förekomst av mörka neuron. Deras resultat är i linje med Lunda-resultaten som publicerades 2003 och 2008.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)1-23
TidskriftActa Scientiarum Lundensia
Volym2021
Utgåva001
StatusPublished - 2021 mar 7

Bibliografisk information

Mörka Neuron och Mobiltelefoner
Dedicerad till en 90-årig man, ARNE BRUN i Lund

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling
  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • mörka neuron
  • mobil telefon

Citera det här