Manlighet och katolsk mission

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkPeer review

Sammanfattning

I denna artikel behandlas konstruktionen av prästerlig manlighet bland katolska församlingspräster i Norden i slutet av 1800-talet och under 1900-talets första årtionden. Flera av dessa präster var nordiska konvertiter. Detta innebar att de inkulturerats i en protestantisk kulturmiljö, vilken de sedan lämnat till förmån för den katolska gemenskapen. Det prästmannaideal som präglade det samhälle de vuxit upp i utgick från den lutherska hustavlan och dess familjeorienterade genusordning, medan det katolska prästidealet hade den asketiska och celibatära monastiska levnadsformen som riktmärke.

Det dåtida katolska prästmannaidealet hade en klerikal prägel och betonade den prästerliga tjänstens höghet och värdighet. Prästen skulle vara en lärare och ledare för de troende och en förebild vad gällde andaktsliv och asketisk levnadsföring. Detta idealiserade prästideal gav de katolska prästerna en klar identitet, men det bidrog samtidigt till deras isolering från det omgivande samhället och från vanlig mänsklig gemenskap, vilket framträdde särskilt tydligt i de små församlingarna i missionsområdena; Norden betraktades från katolsk utgångspunkt som ett missionsfält. I artiklen belyses frågan hur sekulärprästerna i Norden hanterade denna problematik, hur de såg på sin prästerliga gärning samt hur de bedömdes av sina kyrkliga överordnade och vilka dygder, fel och brister som lyfts fram i deras skriftväxling.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationKirke, kultur, politikk; festskrift til professor dr. theol. Bernt T.Oftestad på 70-årsdagen
FörlagTapir akademisk forlag
ISBN (tryckt)8251928516
StatusPublished - 2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här